Konferencje

Odbywające sie co dwa lata konferencje "Język trzeciego tysiąclecia" to spotkania bardzo wyjątkowe, integrujące środowisko językoznawcze i różne neofilologie w otwartej i dostępnej dla osób zainteresowanych dyskusji nad trudnymi zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej  czy dydaktyki języków obcych.

 

Zachęcamy do prześledzenia dotychczasowego, niemałego już  dorobku  naszych konferencji.

 

Język trzeciego tysiąclecia X, 21-23 marca 2018 r.

Język trzeciego tysięclacia IX, 16-18 marca 2016 r.

Język trzeciego tysiąclecia VIII, 13-14 marca 2014 r.

Język trzeciego tysiąclecia VII, 14-16 marca 2012 r.

Język trzeciego tysiąclecia VI, 17-19 marca 2010 r.

Język trzeciego tysiąclecia V, 13-16 marca 2008 r.
Język trzeciego tysiąclecia IV,9-12 marca 2006 r.
Język trzeciego tysiąclecia III, 4-7 marca 2004 r.
Język trzeciego tysiąclecia II, 28 lutego-2 marca 2002 r.
Język trzeciego tysiąclecia I, 2-4 marca 2000 r.

 

Baza tytułów i streszczeń

Baza bibliograficzna

Język trzeciego tysiąclecia XI

25
marzec
2020
27
marzec
2020
Godz. rozpoczęcia: 11:00
Godz. zakończenia: 18:00

Miejsce:
Kraków

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w 11. edycji konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia, która odbędzie się w Krakowie w dniach 25-27 marca 2020 r. (środa-piątek). Od obecnej edycji konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i dwujęzyczny (wystąpienia przewidujemy w języku angielskim i polskim).

 

Temat wiodący konferencji:

 

Language in the Social Semiotic (Język w przestrzeni semiotyki społecznej)

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które łączy niehermetyczne podejście do badania komunikacji językowej, począwszy od analizy werbalnego i niewerbalnego znaku językowego, relacji słowa i obrazu poprzez analizę konwersacyjną aż po krytyczną analizę dyskursu, także multimedialnego a także multimodalnego. Wszystkie te zagadnienia postrzegane są także przez pryzmat językoznawstwa antropologicznego oraz komunikacji międzykulturowej.

W kręgu tematów konferencji znajdują się także różne aspekty komunikacji osadzone w perspektywie społecznej:


• pragmatyka komunikacji międzykulturowej
• kreatywność i tradycja w komunikacji wewnątrzkulturowej
• komunikacja w sztuce
• dyskurs religijny
• humor w kulturze i komunikacji
• komunikacja w rodzinie i różnych grupach wiekowych
• specyfika komunikacji płci społeczno-kulturowej
• komunikacja w edukacji
• komunikacja w firmach i biznesie.

 

Wśród gości specjalnych konferencji będzie: Profesor Zoltán Kövecses

Referaty i wymagania do publikacji

Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej.

 

W przypadku wygłaszania referatu po polsku - prosimy o przygotowanie dłuższego streszczenia w języku angielskim - można też przygotować prezentacje w jezyku angielskim..

 

Termin zgłoszenia abstraktów (w języku polskim oraz angielskim) wystąpień: 15 listopada 2019 (zgłoszenia elektroniczne - szczegóły wkrótce)

Termin akceptacji zgłoszeń: 30 listopada 2019
Termin dokonania wpłaty: 20 stycznia 2020
Termin złożenia tekstów do druku do czasopism: 30 kwietnia 2020

Publikacja numeru specjalnego czasopisma Półrocznik Językoznawczy Tertium: grudzień 2020


Wygłoszone na konferencji referaty oraz komunikaty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów będą stanowić specjalne wydanie Półrocznika Językoznawczego Tertium (www.journal.tertium.edu.pl) - czasopismo jest obecnie punktowane (20 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Preferujemy ;publikacje anglojęzyczne, ale można także zgłaszać publikacje w języku polskim.

 

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji w innym naszym czasopiśmie European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org - również czasopismo punktowane (20 pkt), znajdujące się w bazie Scopus).

 

Gdyby liczba zgłoszonych artykułów była wystarczająca, planujemy także wydanie polskojęzycznego tomu pokonferencyjnego (Wydawnictwo Tertium zostało także zgłoszone do dodania do listy MENiS).

 

Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na stronach naszych czasopism a także na naszej stronie internetowej (w przypadku tomu ponoferencyjnego).