Konferencje
Język trzeciego...
Referaty, terminy...

Referaty, terminy i wymagania do publikacji

Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej.

 

W przypadku wygłaszania referatu po polsku - prosimy o przygotowanie dłuższego streszczenia w języku angielskim - można też przygotować prezentacje w jezyku angielskim..

 

Termin zgłoszenia abstraktów (w języku polskim oraz angielskim) wystąpień:15 lipca 2020 (zgłoszenia elektroniczne)

Termin akceptacji zgłoszeń: 30 lipca 2020
Termin dokonania wpłaty: 30 sierpnia 2020
Termin złożenia tekstów do druku do czasopism: 30 września 2020

Publikacja numeru specjalnego czasopisma Półrocznik Językoznawczy Tertium: grudzień 2020

 

Kontakt z organizatorami: tertium2016@gmail.com

 

Wygłoszone na konferencji referaty oraz komunikaty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów będą stanowić specjalne wydanie Półrocznika Językoznawczego Tertium (www.journal.tertium.edu.pl) - czasopismo jest obecnie punktowane (20 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Preferujemy publikacje anglojęzyczne, ale można także zgłaszać publikacje w języku polskim.

 

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji w innym naszym czasopiśmie European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org - również czasopismo punktowane (20 pkt), znajdujące się w bazie Scopus).

 

Gdyby liczba zgłoszonych artykułów była wystarczająca, planujemy także wydanie polskojęzycznego tomu pokonferencyjnego (Wydawnictwo Tertium znajdzuje się na liście MENiS wśrod wydawnictw kategorii II- 80-punktowych).

 

Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na stronach naszych czasopism, a także na naszej stronie internetowej (w przypadku tomu pokonferencyjnego).