O nas
Statut...
Członkowie...

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia


11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

 

12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, a także nadawanie godności członka honorowego należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

 

13

Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez biernego ani czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający, będący osobą prawną, uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.

 

14

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
b) stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

 

15

Przynależność członka Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia, poprzez oświadczenie pisemne przedłożone Zarządowi
b) skreślenia z listy członków
c) usunięcia ze Stowarzyszenia

Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie opłaca składek dłużej niż przez 2 lata. Skreślenie z listy członków następuje również w razie dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia oraz śmierci członka.

Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek rażąco naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia albo działał na szkodę Stowarzyszenia. Od tej uchwały przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały. Uchwała Zebrania Ogólnego podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.