O nas
Statut...
Rada Naukowa

Rozdział V - Rada Naukowa


27

 

Zebranie Ogólne Stowarzyszenia może powołać Radę Naukową. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym Stowarzyszenia i ma prawo wyrażania opinii co do działalności Zarządu. Rada Naukowa opiniuje plany Stowarzyszenia, zwłaszcza jego projekty wydawnicze, także na prośbę Zarządu.

Rada Naukowa realizuje funkcje wymienione w punkcie 1. indywidualnymi głosami swych członków przekazywanymi na ręce Zarządu w formie pisemnej i nie odbywa regularnych posiedzeń.

W skład Rady Naukowej wchodzą samodzielni pracownicy wyższych uczelni, którzy mogą, ale nie muszą być członkami Stowarzyszenia.

O składzie personalnym Rady decyduje Zarząd. Członków Rady powołuje się na czas nieokreślony.

Chęć rezygnacji z członkostwa w Radzie Naukowej członkowie Rady zgłaszają na ręce Zarządu.