O nas
Tertium -...
Co to jest...

Co to jest Organizacja pożytku publicznego?

 

Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) może być m.in. organizacja pozarządowa, jeśli:

 

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

Zakres działalności organizacji pożytku publicznego to m.in.

 

* działalność charytatywna;

* podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

* działalność na rzecz mniejszości narodowych;

* działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

* promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

* działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

* działalność wspomagająca rozwój gospodarczy;

* działalności wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;

* nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

* kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

* upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

* integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

* promocja i organizacja wolontariatu.

 

Przywileje i uprawnienia organizacji pożytku publicznego

 

 • użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
 • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.
 • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.
 • zwolnienia i obniżki z podatku od nieruchomości.
 • zwolnienia z opłaty skarbowej oraz opłat sądowych.
 • preferencje przy nabywaniu prawa użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa.
 • możliwość angażowania do prowadzenia zbiórek publicznych małoletnich poniżej 16 roku życia.