O nas
Tertium -...
Jak przekazać 1%...

Jak przekazać 1% podatku na Tertium

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

 

Procedura

Należy obliczyć podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając PIT 36 lub 37. Znając już wysokość podatku, należy obliczyć 1% od kwoty, którą wpisali Państwo w pozycji 188 w PIT 36 lub w 120 w PIT 37. Następnie w rubryce 305  w PIT 36 lub 124 w PIT 37 należy podać beneficjenta wpłaty. Od obecnego roku nie ma konieczności podawania nazwy beneficjenta, wystarczy podać tego numer KRS. Nasz numer KRS to:


KRS 0000151421

 

Wyliczoną kwotę 1% należy wpisać do następnej rubryki (PIT 36 - pozycja 306, PIT 37 - pozycja 125) w zeznaniu podatkowym. W kolejnej rubryce (PIT 36 - pozycja 307, PIT 37 - pozycja 126), można określić szczegółowy cel, na który może zostać przeznaczona kwota od Państwa - w przypadku działalności Tertium nie ma jednak takiej konieczności - zaś w nastepnej (PIT 36 - pozycja 308, PIT 37 - pozycja 127) można wyrazić zgodę na przekazanie nam swojego nazwiska i adresu - taka decyzja umożliwi nam kontakt z naszymi darczyńcami.

 

Zamieszczenie tych danych upoważnia Państwa do pomniejszenia swojego podatku za rok 2010. Urząd Skarbowy sam dokona wpłaty na konto naszego Towarzystwa; to jest rozwiązanie obowiązujące od roku 2007 na poniższej podstawie prawnej:

 

Art. 45, ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Urząd Skarbowy dokonuje wpłaty łącznej kwoty, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto w ciągu 3 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje:

 

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

 

UWAGA: Na przeznaczeniu 1% na rzecz OPP ostatecznie nic się nie traci - jeżeli z zeznania wynika, że trzeba dopłacić podatek, wpłacony 1 procent pomniejszy tę dopłatę, jeżeli ma się nadpłatę, ta nadpłata zwiększy się dokładnie o sumę, którą wpłaciło się dla OPP.