Nasze czasopisma

Tertium wydaje dwa czasopisma naukowe o zasięgu międzynarodowym. Są one odzwierciedleniem głównych dziedzin zainteresowań naukowych członków Towarzystwa. 

Półrocznik Językoznawczy Tertium publikuje artykuły w języku polskim i angielskim w dziedzinie językoznawstwa kontekstowego i związanych z nim obszarach tematycznych: przekładoznawstwa, komunikacji międzykulturowej czy dydaktyki języków obcych. 

The European Journal of Humor Research to kwartalnik anglojęzyczny, który publikuje artykuły z interdyscyplinarnego obszaru badań na humorem: językoznawstwa, psychologii, literaturoznawstwa, nauk społecznych, nauk o kulturze, jak i nauk o zdrowiu.

Obydwa czasopisma są otwarte na prace młodych naukowców, dlatego publikowane są nie tylko pełne artykuły (powyżej 6000 słów), ale także krótsze artykuły problemowe lub komunikaty. Oba publikują także recenzje.
Publikacja w obydwu pismach jest bezpłatna, pod warunkiem otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.

Obydwa czasopisma są na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Cele towarzystwa/ cele czasopism

„Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej” (Statut Towarzystwa, §6).

Czasopisma wydawane przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. Współpraca: Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. Sponsor: Centre of Excellence of Estonian Studies, Tartu, Estonia