Zasady etyki publikacyjnej stosowane w Wydawnictwie Tertium

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawnictwo Tertium (dalej WT) stosuje zasady obowiązujące w naukach humanistycznych i społecznych, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct):

Zasady etyki wydawniczej

• WT monitoruje przestrzeganie zasad ww. Kodeksu przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi.
• WT przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych.
• WT dochowuje standardów edytorskich.
• WT wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę.
• WT informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające autorów oraz wszelkie zainteresowane instytucje.
• WT wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
• WT dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
• Szczegółowe informacje na temat zasad etyki publikacyjnej można znaleźć tutaj: https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics.

Obowiązki Redaktorów WT

• prowadzenie niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej;
• podejmowanie decyzji o przyjęciu prac do druku przez WT w sposób jawny i przejrzysty;
• zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Obowiązki Autorów

• Autorzy składają oświadczenie, że zapoznali się z zasadami etyki obowiązującymi w WT;
• Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym.