Profil naukowy Wydawnictwa Tertium

Nasze wydawnictwo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla cele statutowe Krakowskiego Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. Celem statutowym Tertium jest otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas interdyscyplinarne badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.

Przyjmujemy do publikacji artykuły oraz publikacje książkowe pisane w języku polskim i angielskim. przede wszystkim z następujących dziedzin: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, leksykografia, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo kontrastywne, badania nad humorem oraz nauczanie języków obcych. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w naszych konferencjach i zgłaszania artykułów do publikacji młodych badaczy, którzy stawiają pierwsze kroki na swojej drodze naukowej – jest to dobrą tradycją naszego Towarzystwa i Wydawnictwa.

Publikujemy także słowniki oraz podręczniki do nauki języka i językoznawstwa.

Wydawnictwo Tertium znajduje się na liście MENiS wśród wydawnictw kategorii I – 80-punktowych

Wydawnictwo Tertium wydaje również dwa czasopisma naukowe o zasięgu międzynarodowym:

The European Journal of Humour Research (od roku 2013, w bazie Scopus - 20 pkt na liście MENiS)

Półrocznik Językoznawczy Tertium (Tertium Linguistic Journal) - od roku 2016, - 20 pkt na liście MENiS).