Wydawnictwo Tertium zajmuje się zarówno publikowaniem książek naukowych i popularnonaukowych, jak i  artykułów naukowych w czasopismach.

Nasze wydawnictwo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla cele statutowe Krakowskiego Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. Celem statutowym Tertium jest otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas interdyscyplinarne badania nad językiem w komunikacji

w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.