TERTIUM DATUR czyli zawsze jest inna możliwość

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium działa od roku 1995. Jest stowarzyszeniem pożytku publicznego i skupia osoby chcące bezinteresownie działać na jego rzecz. Organizujemy konferencje, prowadzimy wydawnictwo i wydajemy dwa czasopisma naukowe. 

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do łacińskiej maksymy tertium non datur (trzeciej możliwości nie ma). Jednak, zajmując się komunikacją językową, uważamy akurat inaczej, a mianowicie: tertium datur, gdyż, jak sądzimy, nie ma idealnego tekstu, bezbłędnego tłumaczenia. Z drugiej strony jednak zadaniem specjalistów jest podjęcie takich wysiłków w zakresie teorii i praktyki, aby teksty i tłumaczenia były pisane językiem coraz bardziej poprawnym, precyzyjnym i giętkim, zdolnym wyrazić zmieniającą się rzeczywistość pozajęzykową.

Cel towarzystwa

Głównym celem Tertium jest promowanie wśród społeczności akademickiej, jak i poza nią, wiedzy o tym, czym jest język i czym jest komunikacja językowa. Język polski styka się na co dzień z innymi językami, stąd nasze zainteresowanie przekładem. Język, jak i przekład, są fascynujące dlatego, że nie ma idealnego tekstu, jak i przekładu, którego nie można by lepiej dostosować do kontekstu. Używanie języka w komunikacji, w tym pisanie tekstów w języku rodzimym jak i obcym , to więc czynności twórcze – nawet w dobie Internetu i elektronicznych narzędzi wspomagających tłumaczenie.

Obszary działalności

Obecnie pojawia się w języku polskim (a także w tłumaczeniu na języki obce) wiele tekstów, których forma językowa jest niedoskonała i to nie tylko ze względów stylistycznych, ale i podstawowych celów komunikacyjnych – przesłanie takich tekstów dociera do ich adresatów z trudem albo wcale. A przecież w dzisiejszej, wstrząsanej konfliktami Europie komunikacja między ludźmi i narodami ma zadanie kluczowe – stąd nasze zainteresowanie komunikacją międzykulturową, a także językoznawstwem antropologicznym, które sięga do źródeł różnic kulturowych w języku. 

Porozumienie w sferze publicznej ratuje często humor użytkowników języka, stąd jednym z centralnych wątków naszej działalności jest badanie humoru w skali europejskiej, a nawet globalnej. A strefa publiczna to także komunikacja w  (wielojęzycznym) środowisku szkoły czy uczelni, stąd jednym z naszych stałych punktów zainteresowań naukowych są metody nauczania języków obcych i przekładu.

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001