Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 5, No 2 (2020)

Dyskursywny obraz policji w czasie epidemii koronawirusa

Bartosz Hinc

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia analizę zdań użytych przez komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka w trakcie wywiadu, za pomocą których stworzył dyskursywny obraz policji w czasie epidemii koronawirusa. Celem artykułu było przedstawienie odpowiedzi na następujące pytania: jaki typ zdań jest dominujący w wywiadzie, w jaki sposób poszczególne typy zdań budują dyskursywny obraz policji oraz czy wytworzony obraz jest pozytywny, czy negatywny. Tak postawione pytania badawcze wymagały zaprojektowania badania, które oparto na analizie typów zdań budujących ideacyjną metafunkcję języka opisaną w teorii gramatyki funkcjonalnej Hallidaya. Zastosowanie tej metody pozwoliło na stwierdzenie, że zdania materialne, które stanowią większość zdań, przedstawiają dynamizm oraz profesjonalizm policji, która mimo epidemii wykonuje swoje zadania w niezakłócony sposób. Zdania relacyjne demonstrują przygotowanie policjantów do walki, a także partnerskie relacje panujące w policji. Zdania werbalne przedstawiały funkcjonariuszy jako opiekuńczych i zainteresowanych losem poszkodowanych. Zdania mentalne oraz behawioralne zostały użyte do pokazania, że policja działa w sposób racjonalny. Natomiast zdania egzystencjalne posłużyły do przedstawienia wydarzeń, w których policjanci brali udział. Biorąc wyniki analizy pod uwagę, stwierdzono, że wytworzony przez gen. Szymczyka obraz policji jest pozytywny.

 

Bibliografia

Czapska, Janina, Józef Wójcikiewicz (1999) Policja w społeczeństwie obywatelskim. Kraków: Zakamycze.

Figaj, Bartłomiej (2020) Komendant Główny Policji: każdego dnia polskie ulice patroluje do 25 tys. funkcjonariuszy. Polska Agencja Prasowa [pobrane z https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C635152%2Ckomendant-glowny-policji-kazdego-dnia-polskie-ulice-patroluje-do-25-tys. Data ostatniego dostępu: 09.12.2020].

Fil, Kamil (2004) „Wizerunek policji w opinii mieszkańców Lublina”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 11; 141–151.

Halliday, Michael (2014) Halliday’s Introduction to Functional Grammar. London: Routledge.

Jones, Rodney (2012) Discourse Analysis: A Resource Book for Students. London: Routledge.

Paltridge, Brian (2012) Discourse Analysis. London: Bloomsbury.

Piekarz, Michał (2019) „Śmierć Igora Stachowiaka a skandalizacja medialnego obrazu polskiej policji”. [W:] Rafał Klepka, Jakub Idzik (red.) Medialne obrazy świata. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego; 33–47.

Seo, Soa (2012) ”Hallidayean Transitivity Analysis: The battle for Tripoli in the Contrasting Headlines of Two National Newspapers.” Discourse & Society 24 (6); 774–791.

https://dx.doi.org/10.1177/0957926513503267.

Sokołowski, Mariusz (2014) „Działalność prasowo-informacyjna instytucji publicznej na przykładzie polskiej policji”. Studia Politologiczne 34; 211–255.

van Dijk, Teun (1980) Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction and Cognition. Hillsday: Lawrence Erlbaum Associates.

van Leuuwen, Theo (2008) Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford, New York: Oxford University Press.

Wodak, Nicole (2006) Describing Discourse: A Practical Guide to Discourse Analysis. London: Hodder Arnold.

Zhang, Yichao (2017) „Transitivity Analysis of Hillary Clinton’s and Donald Trump’s First Television Debate.” International Journal of Applied Linguistics & English 6 (7); 65–72.

http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.6n.7p.65.

Żak, Monika (2018) „Medialny obraz świata. Rola mediów w kształtowaniu wizerunku policji”. Media i społeczeństwo 8; 115–125.