Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 1 (2022)

Akty przeproszenia w polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomościach przesyłanych na kartach pocztowych

Daniel Dzienisiewicz

Abstract

Przeprosiny występujące w tekstach zamieszczanych na kartach pocztowych nie były dotąd przedmiotem analiz lingwistycznych, dlatego też celem niniejszego artykułu jest zbadanie oraz porównanie aktów przeproszenia obecnych w treści polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na pocztówkach. Przeprowadzona analiza objęła lokalizację przeprosin w tekście, ich cechy pragmatyczno- i formalnojęzykowe, akty obudowujące przeproszenia w ramach formuł przepraszających oraz przewinienia będące bodźcami przeprosin. Wyniki badania dowodzą, że między rozpatrywanymi językami występują różnice w zakresie liczby oraz częstości stosowania aktów przeproszenia. Źródeł tych rozbieżności należy upatrywać w różnicach kulturowych – fakt, iż Rosjanie stosują akty przeproszenia rzadziej niż Polacy, prawdopodobnie stanowi rezultat mniejszej autonomii jednostki oraz większego dystansu władzy w kulturze rosyjskiej. Różnice dotyczą także usytuowania aktów przeproszenia w strukturze wiadomości oraz rodzaju przewinień będących bodźcami przeproszeń. Ponadto wykazano, iż w obu językach nadawcami aktów przeproszenia oraz obudowujących je aktów grzecznościowych są głównie kobiety. Analiza prowadzi do wniosku, że rozpatrywane akty cechuje szablonowość, która jest podyktowana konwencją gatunkową charakterystyczną dla wiadomości pocztówkowych.

References

Авакимян, Софья С.[Avakimyan, Sophia S.], Надежда М. Перельгут [Nadezhda M. Perel’gut] (2010) „К вопросу о прагматике извинения”. Вестник Нижневартовского государственного университета, 3; 3–11.

Агаркова, Ольга А. [Agarkova, Ol’ga A.], Людмила В. Путилина [Lyudmila V. Putilina] (2017) „Прагмалингвистические особенности формул извинения в современном русском языке”. Вестник Оренбургского государственного университета, 6 (206); 32–37.

Акишина, Алла А. [Akishina, Alla A.], Наталья И. Формановская [Natalya I. Formanovskaya] (1978) Русский речевой этикет (Пособие для студентов иностранцев). Москва: Русский язык.

Апресян, Юрий Д. (red.) [Apresyan, Yuri D.] (2004) Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Москва: Языки славянской культуры.

Austin, John L. (1962) How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.

Czapiga, Zofia (2007) „Funkcje komunikacyjne rosyjskich performatywów извините, простите i ich polskich ekwiwalentów”. [W:] Andrzej Charciarek, Piotr Czerwiński (red.) Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek; 146‒154.

Cohen, Andrew D., Elite Olshtain (1981) “Developing a Measure of Sociocultural Competence. The Case of Apology”. Language Learning, 31 (1); 113–134.

Dzienisiewicz, Daniel (2020) „Czy zdrowie, szczęście i pomyślność stanowią podstawowe składniki formuł życzeń „bez względu na okazję”?”. [W:] Katarzyna Wojan (red.) Wokół pewnego cytatu. Warszawa: BEL Studio; 87–98.

Dzienisiewicz, Daniel (2021a) „Akty podziękowania w treści polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych”. Studia Rossica Gedanensia, 8; 47-65.

Dzienisiewicz, Daniel (2021b) Językowy obraz wartości w polsko- i rosyjskojęzycznych aktach życzeń przesyłanych na kartach pocztowych (niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Piotra Nowaka). Poznań: Wydział Neofilologii UAM.

Dzienisiewicz, Daniel, Piotr Wierzchoń (2017) „Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania”. Napis, 23; 277–301.

Edmondson, Willis J. (1981) “On Saying You’re Sorry”. [W:] Florian Coulmas (red.) Conversational Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. The Hague: Mouton Publishers; 273–288.

Fraser Bruce, William Nolen (1981) “The Association of Deference with Linguistic Form”. International Journal of the Sociology of Language, 27; 93–109.

Gałczyńska, Alicja (2002) „Niedefinicyjne funkcje performatywu przepraszam”. Poradnik Językowy, 4; 16‒24.

Гловинская, Марина Я. [Glovinskaya, Marina Ya.] (1993) „Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов”. [В:] Елена А. Земская [Elena A. Zemskaya] (red.) Русский язык и его функционирование. Коммуникативно-прагматический аспект. Москва: Наука; 158–215.

Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Holmes, Janet (1990) “Apologies in New Zealand English”. Language in Society, 19; 155–199.

Kozicka-Borysowska, Żaneta (2002) „Pragmatyczne aspekty aktu mowy przeproszenia”. [W:] Grzegorz Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”; 381‒389.

Kozicka-Borysowska, Żaneta (2003) „Прагматико–семантический осмотр речевого акта „извинения” в русском и польском языках”. [W:] Русское слово в мировой культуре. Санкт–Петербург: „Политехника”; 102–108.

Kozicka-Borysowska, Żaneta (2008) Akt mowy przeproszenia. Studium pragmalingwistyczne. Szczecin: Wydawnictwo Print Group.

Ларина, Татьяна В. [Larina, Tatiana V.] (2007) „Когда и за что извиняются англичане и русские: сопоставительный анализ коммуникативного поведения”. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русские и иностранные языки и методика их преподавания, 4; 88–95.

Lipson, Maxine (1994) “Apologizing in Italian and English”. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 32 (1); 19–39.

Marcjanik, Małgorzata (2000) Polska grzeczność językowa. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.

Masłowska, Ewa (1991) „Proszę, dziękuję, przepraszam”. [W:] Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik (red.) Język a Kultura, tom 6: Polska etykieta językowa. Wrocław: Wiedza o Kulturze; 81‒88.

Olshtain, Elite, Andrew Cohen (1983) “Apology: A Speech Act Set”. [W:] Nessa Wolfson, Elliot Judd (red.) Sociolinguistics and Language Acquisition. Rowley, MA: Newbury House; 18–35.

Owen, Marion (1983) “Apologies and Remedial Interchanges: A Study of Language Use in Social Interaction”. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton.

Ożóg, Kazimierz (1990) Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa). Warszawa – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Puchała, Jaśmina (2012) „Przepraszam, proszę, dziękuję – o polskiej i rosyjskiej etykiecie językowej”. Postscriptum Polonistyczne, 2 (10); 303–325.

Ратмайр, Ренате [Ratmayr, Renate] (2003) Прагматика извинения: Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры. Москва: Языки славянской культуры.

Reiter, Rosina M. (2000) Linguistic Politeness in Britain and Uruguay. Amsterdam: John Benjamins.

Rudyk, Anna (2015) „Rosyjskie odpowiedniki przekładowe performatywu „przepraszam””. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, 11; 91–98.

Searle, John R. (1969) Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

Щербакова, Ирина А. [Shcherbakova, Irina A.] (2012) „Стандартные формулы в речевом акте извинения в русском языке”. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 151; 146–154.

Sicińska, Katarzyna (2020) „Wierność, powinność, uniżoność i inne kategorie grzeczności językowej w finalnych formułach epistolarnych XVIII wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27 (47); 163–183.

Sugimoto, Naomi (1997) “A Japan – U.S. Comparison of Apology Styles”. Communication Research, 24 (4); 349–369.

Suszczyńska, Małgorzata (1999) “Apologizing in English, Polish and Hungarian: Different Languages, Different Strategies”. Journal of Pragmatics, 31 (8); 1053–1065.

Трофимова, Нэлла А. [Trofimova, Nella A.] (2008) Экспрессивные речевые акты. Семантический, прагматический, грамматический анализ. Санкт-Петербург: ВВМ.

Trosborg, Anna. “Apology Strategies in Native/Non-native Speakers of English”. Journal of Pragmatics, 11 (1); 147–167.

Волкова, Марина М. [Volkova, Marina M.] (2011) „Коммуникативный акт извинения: специфика структуры и синтаксического оформления (на материале русского и сербского языков)”. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 6 (2); 100–104.

Walesa, Czesław (2014) „Różnice w zakresie religijności kobiet i mężczyzn”. Horyzonty psychologii, 4; 45–66.

Wierzbicka, Anna (1983) „Genry mowy”. [W:] Teresa Dobrzyńska, Elżbieta Janus (red.) Tekst i zdanie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 125–138.

Земская, Елена А. [Zemskaya, Elena A.], Маргарита В. Китайгородская [Margarita V. Kitajgorodskaya], Нина Н. Розанова [Nina N. Rozanova] (1993) „Особенности мужской и женской речи”. [В:] Елена А. Земская [Elena A. Zemskaya], Дмитрий Н. Шмелев [Dmitry N. Shmelev] (ред.) Русский язык в его функционировании. Москва: Наука: 90–136.