Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Cechy komunikacji elektronicznej

Marta Dąbrowska

Abstrakt

Współczesne media elektroniczne stały się celem licznych badań językoznawczych. Niniejsza analiza dotyczy jednej z najpopularniejszych ich odmian – krótkiej wiadomości tekstowej. 160 prywatnych SMSów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim przebadano pod względem ich cech formalnych, skupiając się głównie na aspekcie redukcji tekstu pod względem obecności bądź eliminacji elementów fatycznych, szczególnie zwrotów adresatywnych, powitań, pożegnań oraz emotikonów, a także interpunkcji. Badanie przeprowadzone również w odniesieniu do wcześniejszej analizy wiadomości mailowych wykazało znaczny procent eliminacji elementów konwencjonalnych tekstu w SMSach w porównaniu z mailami, szczególnie zwrotów adresatywnych i powitań, redukcję formalną zwrotów pożegnalnych oraz omijanie znaków przystankowych, pokazując tym samym, jak dużo elementów w komunikacie jest redundantnych. Analiza wykazała również widoczne różnice między SMSami polskimi i angielskimi, zwłaszcza pod względem frekwencji takich elementów, jak podpis, zwrot pożegnalny, użycie emotikonów oraz skracanie wyrazów, które znacznie częściej występowały w tekstach angielskich niż polskich.

 

Bibliografia

Alexieva, Bistra (1992) “The optimum text in simultaneous interpreting: a cognitive approach to interpreting training.” [W:] Cay Dollerup, Anne Loddegaard (red.), Translation and Interpreting. Training, Talent and Experience Teaching. Amsterdam, Filadelfia: J. Benjamins Publishing Company; 221-230.

Brown, Penelope, Stephen C. Levinson ([1987] 1994) Politeness. Some Universals in Language Usage, Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, Roger, Albert Gilman (1960) “The pronouns of power and solidarity.” [W:] Thomas, A. Sebeok (red.), Style in Language. Nowy Jork i Londyn: The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and John Wiley & Sons; 435-449.

Dąbrowska, Marta (1999) “Selected expressions of politeness in e-mail English.” [W:] Jan Arabski (red.), PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the Seventh Annual Conference of the Polish Association of the Study of English, Szczyrk, May 1998. Katowice: Para; 81-90.

Dąbrowska, Marta (2000) „Język e-maila jako hybryda mowy i pisma”. [W:] Grzegorz Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia, Seria: Język a komunikacja 1. Kraków: Tertium; 95-111.

Dąbrowska, Marta (2001) Selected Expressions of Politeness in English and Polish. A Sociolinguistic Study. Nieopublikowana praca doktorska.

Erickson, Thomas (1996) “Social interaction on the net: virtual community as participatory genre.” [W:] Robert Sprague (red.), Proceedings of the Thirteenth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, tom 1, Maui, Hawaii: IEEE; 13-21.

Herring, Susan C. (red.) (1996) Computer-mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-cultural Perspectives. Pragmatics and Beyond, New Series 39. Amsterdam, Filadelfia: John Benjamins Publishing Company.

Janney, Richard W., Horst Arndt (1992) “Intracultural tact versus intercultural tact.” [W:] Richard J. Watts, Sachiko Ide, Konrad Ehlich (red.), Politeness in Language. Studies in its History, Theory and Practice. Berlin, Nowy Jork: Mouton de Gruyter; 21-42.

Lakoff, Robin T. (1973) “The logic of politeness or minding your p’s and q’s.” [W:] Claudia W. Corum, Thomas C. Smith-Stark, Ann Weiser (red.), Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society; 292-305.

Lakoff, Robin T. (1974) “What you can do with words: politeness, pragmatics, and performatives.” [W:] Charles Fillmore, George Lakoff, Robin Lakoff (red.) Berkeley Studies in Syntax and Semantics XVI, tom 1, Berkeley: Department of Linguistic and Institute of Human Learning, University of California; 1-55.

Mulholland, Joann (1994) Handbook of Persuasive Tactics. Londyn: Routledge.

Mulholland, Joann (1999) “E-mail: uses, issues, and problems in an institutional setting.” [W:] Francesca Bargiela-Chappini, Catherine Nickerson (red.) Writing Business: Genres, Media and Discourse, Harlow: Longman; 57-84.

Murray, Denise E. (1995) Knowledge Machines: Language and Information in a Technological Society. Boston: Addison-Wesley Longman.

Searle, John R. (1969) Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

Setton, Robin (1999) Simultaneous lnterpretation. A Cognitive-Pragmatic Analysis. Amsterdam, Filadelfia: John Benjamins.

Sproull, Lee, Sara Kiesler (1986) “Reducing social context cues: electronic mail in organizational communication.” Management Science 32; 1492-1512,

Walther, Joseph B., Jeffrey F. Anderson, David W. Park (1994) “Interpersonal effects in computer-mediated interaction: a meta-analysis of social and antisocial communication.” Communication Research 21 (4); 460- 487.