Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 2, No 1 (2017)

Czy język angielski jest już językiem międzynarodowym?

Krzysztof Polok

Abstrakt

Artykuł omawia szereg podstawowych kwestii glottodydaktycznych odnoszących się głównie do zagadnienia uznania języka angielskiego jako języka globalnego. W artykule wskazano, iż sama sugestia, aby język angielski uznać za język globalny głównie z uwagi na fakt, iż jest to najczęściej nauczany język na świecie nie jest wystarczającą przesłanką, aby uznać go za ten rodzaj języka. Najpierw należy bowiem ustalić w miarę dokładną odpowiedź na pytanie, co oznacza nauka języka globalnego, jakie są zasadnicze różnice pomiędzy nauką tego rodzaju języka a nauką języka obcego/drugiego. W drugiej części artykułu zawarto próbę odpowiedzi na tego rodzaju pytania.

 

Bibliografia

Andrews, S., (2007), Teacher Language Awareness, CUP : Cambridge;

Brindley, G. 1987, Factors Affecting Task Difficulty [w:] Nunan. D. (red.) Guidelines for the Development of Curriculum Resources, National Curriculum Resource Centre, ss. 34 – 57;

Byram, M., C. Morgan and Colleagues, 1994, Teaching and Learning Language and Culture, Clevedon: Multilingual Matters No. 100;

Cherrington, R., 1998, Interculturally Competent Citizens of the Global Village. Fact or Fiction, [w:] Sociolinguistic and Cultural Elements in Foreign Language Teaching in the Aspects of European Integtration ed. R. Kuźmińska, Wrocław, 34, 2;

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa : CODN;

Fiske, J., (1990), Introduction to Communication Studies, Routledge : London and New York;

House, J., (1999), Misunderstanding in intercultural communication : Interaction in English as a Lingua Franca and the myth of mutual intelligibility [w]: C. Gnutzman (red.) Teaching and Learning English as a Global Language, Tubingen : Stauffenberg, ss. 73-89;

Knapp, K., (2002) The fading of the non-native speaker. Native speaker dominance in lingua franca situations. [w:] K. Knapp, Ch. Meierkord (red.), Lingua Franca Communication, Frankfurt am Mein : Peter Lang, ss. 217 -244;

Kramsch, C. (1999), Language and Culture, OUP: Oxford.

Krashen, S. (1982), Principles and Practice in Second Language Acquisition, Oxford: Pergamon;

Lakoff, G. & M. Johnson (1980) Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.

Leech, G. (1994), Students’ Grammar – Teachers’ Grammar – Learners’ Grammar, [w:] M. Bygate, A. Tonkyn i E. Williams (red.) Grammar and the Language Teacher, Prentice Hall, Hemel Hampstead;

Lewis, M. (1999). Implementing the lexical approach: Putting theory into practice, Hove, England: Language Teaching Publications.

Malamah-Thomas, A. (1987), Classroom Interaction, Oxford University Press : Oxford;

Medgyes, P. 2003, The Non-Native Teacher, Max Hueber Verlag : Berlin;

Polok, Krzysztof, 2010, Nauczyciel bilingwalny. Sylwetka językowa nauczyciela języka angielskiego jako obcego, OW LEKSEM : Łask;

Thornbury, S. (2004), About Language, Cambridge University Press : Cambridge;

Widdowson, H.G. 2008, Text, Context, Pretext; Critical issues in Discourse Analysis, Blackwell Publishing : London;