Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 1 (2021)

East-West: What May One Generalize About?

Arkadiusz Jabłoński,Hiroki Nukui

Abstract

 

Wzrost współczesnej wymiany handlowej i informacyjnej nie wydaje się powodować znaczących zmian w wielowarstwowych wymogach dotyczących komunikacji międzykulturowej. W bardzo istotnym znaczeniu tego terminu liczne decyzje indywidualne związane z komunikacją w środowisku międzykulturowym ulegają nieuniknionemu zawężeniu do świata o naturze jednokontekstowej. Takie wymuszone ograniczenie komunikacji zachodzącej na styku kultur heterogenicznych jedynie do pewnego stopnia można przezwyciężyć poprzez odwołanie do wszechobecnych wyobrażeń stereotypowych oraz doraźnych generalizacji. Na bardziej zaawansowanym poziomie komunikacji stereotypy mogą jednak stanowić przyczyny niepowodzeń komunikacyjnych i poważnych nieporozumień. W niniejszym artykule zamieszczono krótki opis stereotypów w komunikacji międzykulturowej wraz z kilkoma przykładami rzeczywistych przypadków załamania komunikacji w japońsko-polskim środowisku korporacyjnym. W dalszej kolejności przedstawiono propozycję systemowego ujęcia problemów i szczegółowych aspektów komunikacji w kontekście japońsko-polskim.

 

References

 

Austin, John L. (1962). How to Do Things with Words? Oxford: Clarendon Press.

Bühler, Karl ([1934] 2011) [Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: G. Fisher]. Theory of Language. Translation: Donald Fraser Goodwin. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Duszak, Anna (1998) Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa [Text, Discourse, Intercultural Communication]. Warszawa: PWN.

Geis, Michael, E. 1995. Speech Acts and Conversational Interaction. Cambridge: Cambridge University Press.

Grice, Paul (1989). Studies in the Way of Words. Cambridge, London: Harvard University Press.

Hall, Edward T. (1989) Beyond Culture. New York: Anchor Books.

Halliday, M. A. K. (1978). Language as Social Semiotics. London: Edward Arnold.

Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov (2010) Cultures and Organizations. New York: McGraw Hill.

Hymes, Dell (1974) Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Jabłoński, Arkadiusz (2010) “Terms and Phenomena – Metalanguages Serving the Cross-Cultural Linguistics.” Lingua Posnaniensis LII (2); 43–50.

Jabłoński, Arkadiusz (2013) Homeostaza tekstu [Homeostasis of a Text]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jakobson, Roman (1960) Linguistics and Poetics. [In:] T. A. Sebeok (ed.) Style in Language. Boston: MIT Press; 350–377.

Leech, Geoffrey N. (1983) Principles of Pragmatics. London: Longman.

Ogden, Charles Kay, Ivor Armstrong Richards (1923) The Meaning of Meaning. London: Routledge & Kegan Paul.

de Saussure, Ferdinand ([1916] 1959) [Course de linguistique générale. Paris: Payot]. Course in General Linguistics Translation: Wade Baskin. New York: Philosophical Library.

Sekiguchi, Tokimasa (2008) „Azja nie istnieje” [”Asia Does not Exist”]. Teksty Drugie 4 (112); 48-75.

Sugiyama-Lebra, Takie (1976) Japanese Patterns of Behavior. Honolulu: University of Hawaii Press, Honolulu.

Turner, Charles, Alfons Trompenaars (1993) Seven Cultures of Capitalism. New York: Corrency Doubleday.

Yngve, Victor H. (1975) “Human Linguistics and Face-to-Face Interaction.” [In:] Adam Kendon, Richard M. Harris, Mary Ritchie Key (eds.) Organization of Behavior in Face-to-Face Interaction. The Hague, Paris: Mouton Publishers; 47–62.