Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 2, No 1 (2017)

Elżbieta Tabakowska: „Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac”. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel, Seria Translatio. Kraków: Wydawnictwo UJ. 2015

Konrad Żyśko

Recenzja książki
Bibliografia

Davies, Norman (1998) Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Kraków: Znak.

Heaney, Seamus (1994)44 wiersze, wybór, przeł., wstęp i oprac. S. Barańczak, Kraków: Znak.

Jakobson, Roman ([1959] 1966) “On Linguistic Aspects of Translation”, [W:] On Translation, red.   R.A.   Brower,   New   York:   Oxford   University   Press;   232-239.

Konwicki, Tadeusz (1989) Kompleks polski, Warszawa: Alfa.

Lakoff, George (1987) Women, Fire and Dangerous Things, Chicago: University of Chicago Press.

Langacker, Ronald W. (1986) “An Introduction to Cognitive Grammar”, Cognitive Science 10; 1-40.

MacLeish, Archibald (1963) “The Private World: Poems of Emily Dickinson” [W:] Richard Seawall(red.)Emily Dickinson. A Collection of Critical Essays, Englewood Cliffs: Prentice Hall;150-161.

Tate, Allen. (1963) “Emily Dickinson” [W:] Richard Seawall(red.), Emily Dickinson. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 127-136.