Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 5, No 2 (2020)

Eponyms in Dance Terminology as an Object of Translation

Judyta Mężyk

Abstrakt

This paper raises both the issue of eponyms emerging in dance terminology and problems concerning their translation. In Section 1, a short introduction to the topic is presented. Section 2 covers theoretical background crucial to understand the topic, defining the notion of an eponym vital to the paper, as well as the term of sociolect in terms of dance community. Moving on to the methodology of this research, Section 3 contains the corpus of 56 Polish eponyms in dance terminology, gathered mostly from books such as Kopaliński’s “Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych” (1996), his “Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” (2003), Chodkowski’s “Encyklopedia muzyki” (1995), Dąbrowska’s “W kręgu polskich tańców ludowych” (1979) and during various lectures conducted by numerous dance teachers, along with English translations of the units. Then, a quantitative and qualitative analysis of the corpus is discussed. Finally, in Section 4, conclusion of the research is presented to show the complexity of the issue of eponyms and problems that may occur in their translation.

 

Bibliografia

Chambers, Jack, Trudgill, Peter (1998) Dialectology. New York: Cambridge University Press.

Chodkowski, Andrzej (1995) Encyklopedia muzyki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 10th Edition 2009: “Eponym”. Retrieved from: http://dictionary.reference.com/browse/eponym. Date: 28th August 2020

Craine, Debra, Mackrell, Judith (2010) The Oxford Dictionary of Dance. Oxford: Oxford University Press.

Dąbrowska, Grażyna (1979) W kręgu polskich tańców ludowych. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Grabias, Stanisław (1997) Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Grabias, Stanisław (2001) “Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty”, [In:] [Współczesny język polski, 223-240] Bartmiński, J. (ed.), Lublin: UMCS.

Haigh, Chris (2009) The Fiddle Handbook. London: Backbeat Books.

Khokhlova, Irina Nickolaevna (2017) “Contact variantology: problems of national language variety terminology” [In:] [Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, 2017; 2(1):15-18]. Retrieved from: http://scholarsmepub.com/wp-content/uploads/2017/02/SJHSS-2115-18.pdf. Date: 28th August 2020.

Kopaliński, Władysław (2003) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kopaliński, Władysław (1996) Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Lewandowski, Marcin (2008) “The Language of Soccer – a Sociolect or a Register?” [In:] [Język, Komunikacja, Informacja, 3/2008: 21-32] P.

Nowak, P. Nowakowski (eds.). Retrieved from: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4562/1/02-

Lewandowski.pdf. Date: 28th August 2020.

McArthur, Thomas (1996) The Oxford Companion to the English

Language. Oxford: Oxford University Press

Murrmann, Julia (2014) Profesjolekt branży turystycznej, czyli o specyficznych cechach zawodowego języka turystyki” [In:] [Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 47, 47-57]. Retrieved from: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b05414f5-c42f-49b0-b7b0-810e26136e00. Date: 28th August 2020.

Newman, Albert (1914) Dances of to-day, Philadelphia: The Penn Publishing Co.

Popescu, Floriana, Sorcaru, Daniela (2008) Eponyms: an instance of linguistic interculturality. Retrieved from: https://www.yumpu.com/en/document/view/9502218/culture-subculture-and-counterculture-facultatea-de-litere/167. Date: 28th August 2020.

Rudnicka, Ewa (2004) “Eponimical lexical items as the object of translation”. [In:] [Bісник Сумского державного університету, серія “Філологічні науки” 4(63) 154-161] Retrieved from: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/25635-

Eponymical_lexical_items_as_th/1.html. Date: 28th August 2020.

Sadowski, Mirosław (2013) „Eponimy jako sposób wzbogacania leksyki” [In:] [„Acta Erasmiana”]. Retrieved from: https://www.academia.edu/15578944/Eponimy_jako_spos%C3%B3b_wzbogacania_leksyki_Eponyms_as_a_mean_of_enriching_vocabulary_. Date: 28th August 2020.

Trudgill, Peter (2003) A Glossary of Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press

Wilkoń, Aleksander (2000) Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.