Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 2 (2021)

Frequency of Adjectives in Male and Female Speech in the Contemporary Television Drama Series „Homeland”: A Corpus Study

Marian Żmigrodzki

Abstract

 

Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z zależnościami między językiem i płcią oraz
przedstawia wyniki badania nad częstotliwością występowania przymiotników w języku męskich i kobiecych postaci serialu telewizyjnego „Homeland”. Za podstawę teoretyczną części empirycznej badania posłużyły klasyczne prace badawcze (Lakoff 1975; Butler 1990; Meyerhoff 2006), które wskazują cechy szczególne dla języka w zależności od płci nadawcy oraz definiują czynniki odpowiedzialne za różnice w języku kobiet i mężczyzn. Badanie zostało przeprowadzone ręcznie, z małą pomocą narzędzi elektronicznych, na osobiście stworzonym korpusie językowym zawierającym listy dialogowe z serialu. Wyniki jasno pokazują, że w badanym korpusie częstotliwość pojawiania się przymiotników w języku kobiet jest wyższa niż w języku mężczyzn.

 

References

 

Butler, Judith (1990) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Carter, Ronald A., Michael J. McCarthy (2006) The Cambridge Grammar of English: Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Coates, Jennifer ([1993] 2004) Women, Men and Language. New York: Routledge.

Coulmas, Florian ( [2005] 2013). Sociolinguistics: The Study of Speakers’ Choices. Cambridge: Cambridge University Press.

Eckert, Penelope, Sally McConnel Ginnet (2003) Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Ito, Rika, Sali Tagliamonte (2003) “Well Weird, Right Dodgy, Very Strange, Really Cool: Layering and Recycling in English Intensifiers.” Language in Society 32; 257–279.

Lakoff, Robin (1975a) Language and Woman’s Place. New York: Harper Row Publishers.

Lakoff, Robin (1975b) Women’s Language. [In:] Women’s Language and Style; 139–158.

Lakoff, George (1973) “Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts.” Journal of Philosophical Logic 2 (4); 458–508. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00262952.

Meyerhoff, Miriam (2006) Introducing Sociolinguistics. New York: Routledge.

Murphy, Brona (1996) Corpus and Sociolinguistics Investigating Age and Gender in Female Talk. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Prince, Ellen, Joel Frader, Charles Bosk (1982) “On Hedging in Physician–Physician Discourse.” [In:] Robert J. di Pietro (ed.) Linguistics and the Professions. Hillsdale NJ: Ablex; 37–43.

Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London & New York: Longman.

Salih, Sara (2002) “On Judith Butler and Performativity.” [In:] K. Lovaas, M. M. Jenkins (eds.) Sexualities and Communication in Everyday Life: A Reader.

Stoffel, Cornelis (1901) Intensives and Down-toners. Heidelberg: Carl Winter.

Tannen, Deborah (1990) You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation. William Morrow Paperbacks.

Wodak, Ruth, Gertraud Benke (1998) „Gender as a Sociolinguistic Variable: New Perspectives on Variation Studies”. [In:] Florian Coulmas (ed.) The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell Publishing; 88–104.

West, Candace, Don Zimmerman (1987) “Doing Gender.” Gender and Society 1; 125–151.