Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 5, No 2 (2020)

In Search of Linguistic Terminology. System in Times of Symbol or Symbol for the Sake of System?

Przemysław Łozowski

Abstrakt

In the article we claim that scientific terminology should keep abreast of the times it serves. We identify the current intellectual climate as post-modernistic in the sense that general principles cannot be evaluated out of the spatiotemporal context in which they were initially proposed. Against that background the terminology of autonomous linguistics must be said to be no match for the present spirit of the times, while the terminology of non-autonomous linguistics lacks at times precision and common sense.

 

Bibliografia

Akmajian, Adrian, Richard A. Demers, Ann K. Farmer, Robert M. Harnish ([2001] 2010) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge, MA: MIT.

Fromkin, Victoria, Robert Rodman, Nina Hyams ([1998] 2010) An Introduction to Language. Boston: Wadsworth Publishing.

Furdal, Antoni ([1990] 2000) Językoznawstwo otwarte. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grzegorczykowa, Renata (2007) Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.

Langacker, Ronald W. (1987) Foundations of Cognitive Grammar. Part 1: Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, Ronald W. (2008) Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Łozowski, Przemysław (2006) „Podobieństwo jako przejaw niedowolności (niearbitralności) znaku językowego”. [In:] Henryk Kardela, Zbysław

Muszyński, Maciej Rajewski (eds.) Podobieństwo. RRR Kognitywistyka 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 131–142.

Łozowski, Przemysław (2008) „Od dziecka do człowieka, czyli ‘być mężczyzną’ w słownikach”. [In:] Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska (eds.) Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 428–435.

Łozowski, Przemysław (2011) „Tradycja jako panchronia, czyli w poszukiwaniu ciągłości kultury”. [In:] Jan Adamowski, Marta Wójcicka (eds.) Tradycja dla współczesności. Vol. 4. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 113–123.

Łozowski, Przemysław (2015) „Dialog doświadczenia z tradycją: postmodernizm na barykadach modernizmu”. [In:] Renata Dźwigoł,

Iwona Steczko (eds.) Dialog z Tradycją: język – komunikacja – kultura. Vol. III. Kraków: Collegium Columbinum; 47–55.

Łuczyński Edward, Jolanta Maćkiewicz ([2001] 2006) Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego.

Mairal, Ricardo, Juana Gil (2006) ”A First Look at Universals”. [In:] Ricardo Mairal, Juana Gil (eds.) Linguistic Universals. Cambridge: Cambridge University Press; 1–45.

Milewski, Tadeusz ([1965] 2004) Językoznawstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saussure, de Ferdinand ([1911] 2011) Course in General Linguistics. [Cours de linguistique générale. Paris: Editions Payot & Rivages]. Translated by Wade Baskin. New York: Columbia University Press.

Szacki, Jerzy (1984) „Słowo wstępne”. [In:] Jerzy Szacki (ed.) Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Czytelnik; 5–13.

Yule, George ([1985] 2010) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.