Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 2 (2021)

Jak cię widzą, tak cię piszą: Aleksandra Niewiara, My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020

Ewa Masłowska

Abstract

 

Recenzja monografii poświęconej wyobrażeniom narodów w świecie dyskursu prasowego XX i XXI wieku, której celem  jest odkrycie i opis sieci konceptualizacji kulturowych, ukazanie konotacji, które tworzą jej architekturę w postaci węzłów oraz połączeń miedzy nimi, zgrupowanych w klastry. Poszukiwania autorki dotyczą głównie ciągłości i ewolucji, co warunkuje dobór czasowych ram, obejmujących okresy przełomowe lub szczególnie ważne w życiu narodu. 

 

References

 

Bartmiński, Jerzy (1994) „Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce. Profile i ich kulturowo-historyczne uwarunkowania”. Przegląd Humanistyczny, 5; 81–101.

Bartmiński, Jerzy (2006a) Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, Jerzy (red.) (2006b) Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw

wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (raport z badań empirycznych).

Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, Jerzy (2007) Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin:

Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, Jerzy (2009) Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. London: Equinox.

Bartmiński, Jerzy (2013) „The Cognitive Definition as a Text of Culture”. [W:] Adam Głaz,

David S. Danaher, Przemysław Łozowski (red.) The Linguistic Worldview.

Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: Versita; 161–180.

Bystroń, Jan S. (1935) Megalomania narodowa. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rój.

Niewiara, Aleksandra (2000) Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-

XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Niewiara, Aleksandra (2006) Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych.

Portret. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.

Niewiara Aleksandra (2009) Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy

w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX wiek). Katowice: Wydawnictwo

Uniwersytetu Śląskiego.

Niewiara, Aleksandra (2019) Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura. Katowice:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Niewiara, Aleksandra (2020) My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy

w świetle imagologii i pamięci zbiorowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu

Śląskiego.

Pageaux, Daniel-Henri (2007) Littératures et cultures en dialogue. Essais réunis, an notés

et préfacés par Sobhi Habchi. Paris: L’Harmattan.

Sharifian, Farzad (2008) „Distributed, Emergent Cultural Cognition, Conceptualisation, and

Language”. [W:] Roslyn M. Frank, René Dirven, Tom Ziemke, Enrique Bernárdez

(red.) Body, Language, and Mind, Vol. 2. Sociocultural Situatedness. Berlin, New

York: Mouton de Gruyter; 109–136.

Stockwell, Peter ([2002] 2006) Poetyka kognitywna. Wprowadzenie [Cognitive poetics: an introduction. London: Routledge] (tłum.) Anna Skucińska.

Kraków: Instytut Badań Literackich PAN.

Warnke Ingo H., Jürgen Spitzmüller (2009) „Wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu”. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs, 2; 123–148.