Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 2, No 1 (2017)

Komunikacja a Teoria Modeli Relacyjnych

Jerzy Grzegorz Świątek

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię roli modeli poznawczych czy ram doświadczeniowych w komunikacji, a szczególnie w dyskursie perswazyjnym. Jedną z takich ram są modele relacyjne opisujące uniwersalne mechanizmy podejmowania decyzji społecznych. Ponieważ modele relacyjne odnoszą się do ostatecznych kryteriów podejmowania wszelkich decyzji są one albo implicytnie przyjmowane przez uczestników aktów komunikacyjnych albo też są negocjowane. Jeżeli zaś nie są one negocjowane, a uczestnicy aktu komunikacyjnego prowadzą dyskurs w ramach różnych modeli relacyjnych to perswazja zasadniczo nie jest możliwa.

 

Bibliografia

Bartmiński, Jerzy, Stanisława Niebrzegowska (2012) „Profile a podmiotowa interpretacja świata” [w:] Bartmiński, J. (red.) Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bernstein, Basil (1990) Odtwarzanie kultury (tłum. Z. Bokszański, A. Piotrowski)) Warszawa: PIW.

Brown, Penelope, Stephen C. Levinson (1987) Politeness: Some universals in language usage.Cambridge: Cambridge University Press

Buczkowska, Janina (2008) Znaczenie językowe a wiedza o świecie. Analiza pojęcia znaczenia w kontekście poznawczych funkcji języka. Studia Philosophiae Christianae 2, 5-25.

Duszak, Anna, Norman Fairclough (red.) (2008). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas

Fiske Alan.P, Nick Haslam (2005) “The Four Basic Social Bonds. Structures for Coordinating Interaction” [w:] M.W. Baldwin (red.) Interpersonal Cognition. The Guilford Press.

French, John, Bertram Raven (1959) “The Bases of Social Power”. [W:]. Dorwin Cartwright (red.) Studies in Social Power. Ann Arbor, MI: Institute for Social Research; 150-167

Gadamer, Hans-Georg (2004) Prawda i metoda (tłum. B. Baran). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Garfinkel Harold ([1967] 2007) Studia z etnometodologii.[Studies in Ethnomethodology.New Jersey: Prentice-Hall] (tłum.) Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Habermas, Jürgen (1999) Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t I. Warszawa: PWN.

Hall, Edward (1987) Bezgłośny język. Warszawa: PIW.

Johnson, Mark (1987) The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. University of Chicago Press.

Krzeszowski, Tomasz (1997) Angels and Devils in Hell: Elements of Axiology in Semantics. Warszawa: Energeia.

Meyer, Maciej (2007) „Koncepcja racjonalności i jej wpływ na powstanie psychologicznego nurtu ekonomii” Studia Europejskie, tom XVI.

Oates, WhitneyJ. (1974) “Aristotle and problem of value”.[W:] Keith V.Erickson (red.)Aristotle: The Classical Heritage of Rhetoric.Metuchen: Scarecrow Press;102-151.

Ollivier, Bruno ([2007] 2010) Nauki o komunikacji[Sciences de la communication. Théories et acquis. Paris: Armand Colin] (tłum.) Iwona Piechnik. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Schopenhauer, Arthur ([1864] 2009) Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów.[Eristische Dialektik. Zürich: HarrmannsVerlag] (tłum.) TadeuszKotarbiński. Warszawa: Alma-Press

Simon, Herbert A. (1957) Models of Man: Social and Rational. New York: Wiley.

Taylor, John R. (2001) Kategoryzacja w języku (tłum. A. Skucińska) Kraków.

Toulmin, Stephen E. ([1958] 2003) The uses of argument. Updated edition. Cambridge: Cambridge University Press

Tversky, Amos, Daniel, Kahneman (2000) “Rational Choice and the Framing of Decisions” [w:] D. Kahneman, A. Tversky (red.), Choices, Values and Frames. Cambridge: Cambridge University Press

Wodak, Ruth (2008) “Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego”. [W:] Duszak, Anna, Norman Fairclough (red.) Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas; 185-215.