Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Krakowska dyskusja o kształceniu językowym na studiach filologicznych

Abstrakt

Szkolnictwo polskie, a zwłaszcza szkolnictwo wyższe przechodzi przez okres szybkich zmian. Najpierw była kilkunastoletnia dyskusja na temat nowej matury, jej przygotowania i sposobu wprowadzenia. Ostatecznie maturę według nowych zasad przeprowadzono wiosną 2005 roku, egzamin z języka obcego uznając za obowiązkowy dla wszystkich zdających. Równocześnie władze i pracownicy wyższych uczelni  prowadzili dyskusję związaną z wprowadzeniem do polskich uczelni tzw. procesu bolońskiego. Ostatecznie dyskusję zamknęła nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. wprowadzana w życie dwuczęściowo: od 1 X 2005 i od 1 X 2006. Nowa ustawa zmienia sposób przyjmowania na studia absolwentów szkół średnich zdających nową maturę oraz wprowadza konsekwentnie studia trójstopniowe: licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Dyskusja miała miejsce podczas IV konferencji Tertium w dniu 10.03.2006. Po raz pierwszy została opublikowana w całości w serii Język a Komunikacja 21 w roku 2008 pod redakcją Władysława Chłopickiego.

 

Bibliografia

Boutet, Josiane i Krystyna Wróblewska-Pawlak (1996). Le francais en Pologne: mythes et realites. Warszawa

Marzec, Urszula (2007). Charakterystyka uniwersyteckich studiów polonistycznych we Włoszech. Praca magisterska UJ.

Wysocka, Maria (2003) Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. UŚ: Katowice.