Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 1 (2021)

Labour-law Basic Terminology Based on the Polish Labour Code

Agnieszka Rzepkowska

Abstract

 

W artykule omówiono dwie metodologie tworzenia minimum terminologicznego (zbioru podstawowej terminologii) z zakresu prawa pracy: jedna oparta została na częstotliwości występowania terminów a druga na konceptualnej wartości terminów. Celem artykułu jest porównanie każdej z tych metod na podstawie minimum terminologicznych stworzonych w oparciu o nie. W pierwszym przypadku terminy zostały wybrane przy użyciu narzędzi Wordlist oraz Keyword dostępnych w programie Sketch Engine, który służy do automatycznego przeszukiwania korpusów tekstu. W drugim przypadku terminy wyłoniono na podstawie spisu treści polskiego Kodeksy Pracy. Uznano na potrzeby niniejszego badania, że spis ten przedstawia przekrój polskiego systemu prawa pracy. Uzyskane w ten sposób listy terminów zostały przeanalizowane z punktu widzenia częstotliwości występowania terminów, liczby słów wchodzących w ich skład, systemowych relacji pomiędzy terminami w systemie terminologicznym prawa pracy oraz potencjalnych użytkowników i ich potrzeb. W wyniku podjętych działań wyciągnięto wnioski dotyczące charakterystyki każdej z przyjętych metodologii oraz użyteczności i możliwości zastosowania w praktyce minimum terminologicznych opracowanych na ich podstawie.

 

References

 

Legal acts:

Act of 26 June 1974 Labour Code. (1974). Journal of Laws of the Republic of Poland of 1974 No 24 Item 141.

Printed sources

Bajcic, Martina (2011) “Conceptualisation of Legal Terms in Different Fields of Law: The Need for a Transparent Terminological Approach.” Research in Language 9 (1); 81-93.

Bessé, Bruno de, Blaise Nkwenti-Azeh, Juan C. Sager (1997) “Glossary of Terms Used in Terminology.” Terminology 4 (1); 117–156.

Bhatia, Vijay K. (2006) “Legal genres.” [In:] Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics, vol. 7. Oxford: Elsevier; 1-7.

Biel, Łucja (2014) Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt: Peter Lang.

Cabré, Maria Teresa (2003) “Theories of terminology, their description, prescription and explanation.” Terminology 9 (2); 163–199.

Fuertes-Olivera, Pedro A., Sven Tarp (2014) Theory and Practice of Specialised Online Dictionaries: Lexicography versus Terminography. Berlin, Boston: de Gruyter.

Hartmann, R.R.K, and Gregory James (2002) Dictionary of Lexicography. London, New York: Routledge.

Husinec, Snježana (2011) “The Importance of Content Knowledge for Successful Legal Language Acquisition.” Research in Language 9.1; 125-133.

Jamroży, Agnieszka (2019) Kodeks pracy: The Labour Code. Warsaw: Wydawnictwo C.H.Beck.

Jendrych, Elżbieta (2009) “Minimum terminologiczne angielskiego języka biznesu dla potrzeb glottodydaktyki.” Języki Specjalistyczne 9; 119-136.

Jopek-Bosiacka, Anna (2011) “Defining Law Terms: A Cross Cultural Perspective.” Research in Language 9.1; 9-29.

Klabal, Ondřej (2019) “Corpora in Legal Translation: Overcoming Terminological and Phraseological Assymetries between Czech and English.” CLINA 5-2; 165-186.

Lukszyn, Jerzy (ed.) (2005) Języki Specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warsaw: Zakład Graficzny UW.

Lukszyn, Jerzy, Wanda Zmarzer (2006) Teoretyczne podstawy terminologii. Warsaw: Zakład Graficzny UW.

Łukasik, Marek (2017) “Lexical Minimum (Re)Defined.” Lingwistyka Stosowana 23 (3); 47-63.

Łukasik, Marek (2018) “New Pathways to Terminological Minimum.” Applied Linguistics Papers 25 (1); 133-168.

Marciniak, Małgorzata, Agnieszka Mykowiecka (2014(1)) “NPMI Driven Recognition of Nested Terms.” Proceedings of the 4th International Workshop on Computational Terminology (Computerm). Dublin: Association for Computational Linguistics and Dublin City University; 33-41. DOI:10.3115/v1/W14-4805

Marciniak Małgorzata, Agnieszka Mykowiecka (2014(2)). “Terminology Extraction from medical texts in Polish.” Journal of Biomedical Semantics 5 (24). DOI:10.1186/2041-1480-5-24

Michta, Tomasz (2018) A model for an English-Polish Systematic Dictionary of Chemical Terminology. Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.

Sager, Juan C. (1990) A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Sanetra, Walerian (2015) “Kodeks pracy a prawo Unii Europejskiej.” Studia iuridica Lublinensia XXiV (3); 81-96.

Stelina, Jakub (ed.) (2011) Leksykon Prawa Pracy: 100 podstawowych pojęć. (2nd ed.) Warsaw: Wydawnictwo C.H.Beck.

Other references:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/

Sketch Engine: https://www.sketchengine.eu/