Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 4, No 1 (2019)

Leksemy gwarowe jako modne komponenty onimiczne

Izabela Łuc

Abstrakt

W artykule opisano zjawisko mody onimicznej związanej z komercyjną próbą wyzyskania cech i właściwości leksemów gwary górnośląskiej jako komponentów nazw użytkowych promujących przestrzeń subregionu. Uwzględniając złożony polisystem perswazyjnych uwarunkowań, nazwy te opisano z perspektywy kognitywnej (teorii pól znaczeniowych), lingwistyki kulturowej, socjolingwistyki i pragmalingwistyki.

Bibliografia

Bartmiński, Jerzy (2003) „Miejsce wartości w językowym obrazie świata”. [W:] Jerzy Bartmiński (red.) Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 59-86.

Biolik, Maria, Jerzy, Duma (red.) (2011) Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Buttler, Danuta (1982) „Wyrazy modne”. [W:] Danuta Buttler, Hanna Kurkowska, Halina Satkiewicz (red.) Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 122-139.

Cieślikowa, Aleksandra (1996) Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych. Onomastica 41; 5-19.

Gałkowski, Artur (2007) „Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka”. [W:] Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek (red.) Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze. Kraków: Wydawnictwo Pandit; 495-508.

Gałkowski, Artur ([2008] 2011) Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, wyd. 2. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gałkowski, Artur (2012) „Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii”. [W:] Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek (red.)W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 189-200.

Gałkowski, Artur (2017) „Chrematonimia w kulturze współczesnej”. Onomastica 61/1; 54-71.

Jaracz, Małgorzata (2002) „Uwagi na temat mody językowej w wybranych systemach nazw własnych”. [W:] Krystyna Wojtczuk (red.) Moda jako problem lingwistyczny. Siedlce; Wydawnictwo Akademii Podlaskiej; 177-185.

Kaleta, Zofia (1998) „Teoria nazw własnych”. [W:] Ewa Rzetelska-Feleszko (red.) Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN; 15-36.

Kołodziejek, Ewa (2006) „Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych”. [W:] Ewa Kołodziejek (red.) W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 219-231.

Kosyl, Czesław (1993) „Chrematonimy”. [W:] Jerzy Bartmiński (red.) Współczesny język polski.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 447-452.

Łuc, Izabela (2018) „Komercyjna waloryzacja gwary śląskiej w reklamowej narracji”. Białostockie Archiwum Językowe 18; 139-164.

Łuc, Izabela (2019) „Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 26 (46), 1; 85-100.

Maćkiewicz, Jolanta (1988) „Świat widziany poprzez język”. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne XXVI/ 30; 131-149.

Młynarczyk, Ewa (2010) „SKLEP – SALON – STUDIO czy ATELIER – współczesne sposoby nazywania placówek handlowych”. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 5; 179-189.

Młynarczyk, Ewa (2016) „Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych)”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 32; 117-125.

Mrózek, Robert (2002) „Dorobek i perspektywy onomastyki polskiej”. Onomastica 47; 23-35.

Mrózek, Robert (2004) „Nazwy własne jako przedmiot badawczy onomastyki”. [W:] Robert Mrózek (red.) Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 9-19.

Mrózek, Robert (2007) „Regionalizacja w badaniach onomastycznych”. [W:] Stanisław Gajda (red.) Region w świetle nazw miejscowych. W setną rocznicę urodzin Profesora Stanisława Rosponda i w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora Henryka Borka. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 71-78.

Ożóg, Kazimierz (2000) „Wyrazy modne i nadużywane w polszczyźnie”. [W:] Jan Mazur (red.) Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian.Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 87-94.

Ożóg, Kazimierz (2001) Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 1. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Ożóg, Kazimierz (2002) „Mody w języku a mody kulturowe”. [W:] Krystyna Wojtczuk (red.) Moda jako problem lingwistyczny. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej; 9-19.

Piętkowa, Romualda (1991) „O aksjologizacji przestrzeni w języku i poezji”. [W:] Jadwiga Puzynina, Jerzy Bartmiński (red.) Język a kultura. t.2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Wrocław: Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”; 187-196.

Rutkowski, Mariusz (2007) Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Rzetelska-Feleszko, Ewa (2010) „Podstawy leksykalne obecnych nazw sklepów i firm”. [W:] Jan Mazur (red.) Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 141-148.

Siwiec, Adam (2012) „Klasyfikacja onomastyczna i jej podstawy terminologiczne na przykładzie nazw obiektów handlowych”. [W:] Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek (red.) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 325-336.

 

Źródła internetowe

http://gcop.gliwice.pl/baza-organizacji/fundacja-maszkety/ [Data ostatniego dostępu: 15.02.2018].

https://meritum.slask.pl/wydarzenie/maszkety-festiwal-rozwojowy/ [Data ostatniego dostępu: 15.02.2019].