Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 2 (2022)

Maria Piotrowska (red.), Perspektywy na przekład, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021

Agnieszka Gicala

Abstract

Niniejszy artykuł jest recenzją monografii pod red. Marii Piotrowskiej pt. Perspektywy na przekład, która ukazała się w 2021 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Książka składa się z dwóch części; po 4 artykułach w cz. 1 ujmujących kwestie przekładu i przekładoznawstwa bardziej całościowo, cz. 2 zawiera siedem rozdziałów, których autorzy pochylają się nad konkretnymi rodzajami przekładu i typami badań przekładoznawczych. Każdy rozdział zaopatruje czytelnika w rzetelną wiedzę i każdy opatrzony jest obszerną bibliografią. Monografia pomyślana jest jako kompendium wiedzy o przekładzie i podręcznik otwierający przyszłą serię podobnych publikacji w języku polskim i angielskim. W mojej ocenie praca ta wykazuje niekwestionowaną przydatność we wszystkich trzech deklarowanych przez współautorów obszarach: teorii, praktyce i dydaktyce przekładu.

References

Gumul, Ewa. (2017) Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Explicitating Behaviour of Trainee Interpreters. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Langacker, Ronald W. (1987) Foundations of Cognitive Grammar. Vol. I. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, Ronald W. (2009) Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Tłum. zespół. Kraków: Universitas.

Munday, Jeremy (2001) Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London & New York: Routledge.

Malmkjær, Kirsten (red.) (2018) The Routledge Handbook of Translation Studies and Linguistics. London & New York: Routledge.

Nida, Eugene A. (1964) Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: Brill.

Piotrowska, Maria (2007) Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Piotrowska, Maria (2016) Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu. Wydanie zaktualizowane. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Wyd. elektroniczne: https://www.ksiegarnia.beck.pl/14643-proces-decyzyjny-tlumacza-zarys-metodyki-nauczania-przekladu-maria-piotrowska.

Tabakowska, Elżbieta (1993) Cognitive Linguistics and the Poetics of Translation. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Tabakowska, Elżbieta (2001) Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu (tłum.) Agnieszka Pokojska. Kraków: Universitas.

Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London and New York: Routledge.

Słowniki

https://sjp.pwn.pl/slowniki/kompendium.html (dostęp 01.11.2022)

https://wsjp.pl/haslo/podglad/91890/kompendium (dostęp 01.11.2022)