Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 1 (2018)

Metody przekładu wulgaryzmów w tłumaczeniu filmowym w kontekście przemian w komunikacji językowej

Magdalena Hądzlik-Białek

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania metod stosowanych w filmowym tłumaczeniu wulgaryzmów z języka angielskiego na język polski. Przedstawione metody zostały wyodrębnione w toku szeroko zakrojonego badania, którego celem był opis praktyk translatorskich w dobie przemian językowych i socjolingwistycznych związanych ze wzrostem częstotliwości stosowania jednostek nacechowanych wulgarnie nie tylko w codziennej komunikacji, ale również w filmie. W poniższym artykule zaprezentowano badania statystyczne dotyczące przemian w zakresie częstotliwości występowania wulgaryzmów w komunikacji w języku polskim i angielskim, ponieważ stanowią one podstawę do rozważań na tym, czy zmiany w języku wpływają na decyzje translatorskie w przypadku przekładu wulgaryzmów.

 

Bibliografia

Angus Reid Public Opinion (2010) Canadians Swear More Often Than Americans and Britons, http://www.angusreidglobal.com/wpcontent/uploads/2010/08/2010.08.04_Swearing.pdf (dostęp: 27.04.2018 r.).

Enell-Nilsson, Mona (2010) Kraftsausdrucke in Stieg Larsson „Man som hattar kvinnor” und ihre Uberstetzungen ins Deutsche. Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI:n julkaisut; 71–80.

Feliksiak, Michał (2007) Wulgaryzmy w życiu codziennym. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_090_07.PDF (dostęp: 28.04.2018 r.).

Feliksiak, Michał (2013) Wulgaryzmy w życiu codziennym. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_136_13.PDF  (dostęp: 28.04.2018 r.).

Hornby, Albert Sydney (2007) 7th Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Partridge, Eric (2015) The World of Words. An Introduction to Language in General and to English and American in Particular. New York: Routledge.

Puzynina, Jadwiga (1994) „Refleksje dotyczące ‘Suplementu’ do Słownika języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka”. [W:] Kwiryna Handke i Hanna Dalewska-Greń (red.)  Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN; 381–387.

The TV Parental Guidelines http://www.tvguidelines.org/ratings.htm (dostęp: 10.07.2018 r.).

Wciórka, Bogna (1999). Opinie o używaniu przez Polaków słów niecenzuralnych. Komunikat z badań. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/K_187_99.PDF (dostęp: 28.04.2018 r.).

Wciórka, Bogna (2001). Wulgaryzmy w życiu codziennym Polaków. Komunikat z badań. www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_122_01.PDF (dostęp: 28.04.2018 r.).

Zarzeczny, Grzegorz, Monika Mazurek (2009) „Co komunikują polskie wulgaryzmy? Cz. 1.” [W:] Karolina Ruta, Kinga Zalejarz (red.)  Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny.  Część 1.  Najnowsze zjawiska w polszczyźnie (strony 174-183). Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.