Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Mit aktu mowy jako kategorii organizacji analizy pragmatycznej

Piotr Cap

Abstrakt

W tym krótkim artykule sygnalizuję ograniczenia teorii aktów mowy postrzeganej jako element porządkujący analizy pragmatycznej. Przyznając, że pojęcie aktu mowy pomaga w usystematyzowaniu i uogólnieniu analizy na poziomie danego, pojedynczego wypowiedzenia, wskazuję, że potencjał ów jest znacznie mniejszy na poziomie dyskursu. Powodem tego jest względność pojęcia intencji wyrażanej aktem mowy, która rośnie wraz z każdym kolejnym, coraz wyższym szczeblem.

 

Bibliografia

Austin, John (1962) How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.

Cap, Piotr (2008) “Towards the Proximization Model of the Analysis of Legitimization in Political Discourse”. Journal of Pragmatics, 40; 17–41.

Chilton, Paul (2004) Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London: Routledge.

Grundy, Peter (1995) Doing Pragmatics. London: Edward Arnold.

Horn, Laurence, Gregory Ward (2004) The Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell.

Huang, Yan (2007) Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Kalisz, Roman (2006) „Językoznawstwo kognitywne w analizie pragmatyki językowej”. [W:] Piotr Stalmaszczyk (red.) Metodologie Językoznawstwa. Łódź: WUŁ; 234–250.

Levinson, Stephen (1983) Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Mey, Jacob L. (1993) Pragmatics. Oxford: Blackwell.

Mey, Jacob L. (2001). Pragmatics. 2nd edition. Oxford: Blackwell.

Post, Michał (2001) „Efekty i akty perlokucyjne”. [W:] Wojciech Kubiński, Danuta Stanulewicz (red.), Językoznawstwo Kognitywne II. Zjawiska Pragmatyczne. Gdańsk: WUG; 135–147.

Searle, John (1975) “A Taxonomy of Speech Acts”. [W:] K. Gunderson (red.) Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 9; 344–69.

Ten Have, Paul. 2007. Doing Conversation Analysis. A Practical Guide. Thousand Oaks: Sage.

Tsohatzidis, Savas (red.) (1994) Foundations of Speech Act Theory: Philosophical and Linguistic Perspectives. London: Routledge.

Van Dijk, Teun (1977) Text and Context. London: Longman.

Van Dijk, Teun (1980) Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Van Dijk, Teun, Walter Kintsch (1983) Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press.