Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 2 (2021)

O nienaukowym umiłowaniu języka: czyli o treściach integrujących społeczność wirtualną ,,The Language Nerds”

Krzysztof Ozga

Abstract

 

Celem artykułu jest analiza treści (postów, memów) publikowanych przez administratora społeczności wirtualnej „The Language Nerds” w serwisie społecznościowym Instagram, a także wybranych, powiązanych z nimi komentarzy zamieszczanych przez członków społeczności zarówno na Instagramie jak i Facebooku. Badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakiego typu treści stanowią zasadnicze spoiwo grupy. W tym celu dokonana została klasyfikacja postów w oparciu o wyróżnione w procesie ich kreowania dominanty funkcjonalne. Wyodrębniono sześć zasadniczych klas: 1. memy o dominującej funkcji humorystycznej, 2. zagadki logiczno-językowe, 3. posty kreowane w oparciu o specyfikę obrazowania pojęć w danym języku (Językowy Obraz Świata), 4. posty o dominującej funkcji metajęzykowej, 5. posty o dominującej funkcji prezentatywnej (charakteryzujące prototypowego członka grupy własnej), 6. posty o charakterze wypowiedzi argumentacyjnych. Następnie każda z klas została szczegółowo opisana i zilustrowana wybranymi przykładami spośród 220 przebadanych postów. Zawartość treściowa wszystkich wyróżnionych klas wskazuje, że zasadniczym czynnikiem integrującym społeczność jest język, przy czym istotna jest wykazana w badaniu różnorodność perspektyw jego wykorzystania jako narzędzia konstruowania tożsamości członków społeczności. W świetle przeprowadzonej analizy statystycznej największą rolę w generowaniu homogeniczności grupy odgrywa humor językowy.

 

References

 

Alhabash, Saleem, Mengyan Ma (2017) „A Tale of Four Platforms: Motivations and Uses of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat Among College Students?”. Social Media + Society, 1–13. DOI: 10.1177/2056305117691544

Attardo, Salvatore, Victor Raskin (1991) „Script Theory Revis(it)ed: Joke Similarity and Joke Representation Model”. Humor: International Journal of Humor Research, 4 (3–4); 293–347.

Awdiejew, Aleksy (1998) „Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne”. Język a kultura, 12, 53–62.

Awdiejew, Aleksy (2004) Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Awdiejew, Aleksy, Grażyna Habrajska (2020) Gramatyka sensu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Białopiotrowicz-Buczko, Ewelina, Wiesław Baryła (2013) „Stereotypy i uprzedzenia w środowisku wojskowo-cywilnym Marynarki Wojennej RP”. Colloquium, 2; 83–108.

Brown, Penelope, Stephen Levinson ([1978] 1987) Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Brzozowska, Dorota (2012) „Logiczne aspekty języka a teksty humorystyczne. Rola mechanizmu logicznego w dowcipach”. Investigationes Linguisticae, 25; 18–20.

Bundsgaard, Jeppe (2012) „Facing Faceless Faces: Exploring the Necessity of New Competencies For E-mail and Web Communication”. [W:] Svein Østerud, Barbara Gentikow, Egil G. Skogseth (red.) Literacy Practices in Late Modernity: Mastering Technological and Cultural Convergences. New York: Hampton Press; 55–73.

Chambers, Robert (1978) Chambers Twentieth Century Dictionary [edited by Agnes M. Macdonald], Edinburgh: T&A Constable.

Chamizo Domínguez, Pedro José (2008) Semantics and Pragmatics of False Friends. New York, London: Routledge.

Chłopicki, Władysław (2000) „Linguistic Analysis of Humour in Short Stories”. [W:] Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska (red.) Świat humoru. Opole: Uniwersytet Opolski; 513–524.

Cupach, William R., Sandra Metts (1994) Facework. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Dr Seuss ([1950] 1977) If I ran the zoo. New York: Random House.

Forssell, Rebecka Cowen (2020) „Cyberbullying in a Boundary Blurred Working Life Distortion of the Private and Professional Face on Social Media”. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 15 (2); 89–107. https://doi.org/10.1108/QROM-05-2018-1636

Goffman, Erving (1955) „On Face-Work: an Analysis of Ritual Elements in Social Interaction”. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 18 (3); 213–231. https://doi.org/10.1080/00332747.1955.11023008

Goffman, Erving ([1969] 2006) Rytuał interakcyjny. [Interaction ritual. Garden City, NY: Doubleday] (tłum.) Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hałas, Elżbieta (2007) „Osobliwości interakcjonizmu Ervinga Goffmana”. Studia Socjologiczne, 1 (184); 147–161.

Harper, Douglas, Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com [data ostatniego dostępu: 16.05.2021].

Herring, Susan C. (2013) „Discourse in Web 2.0: Familiar, Reconfigured, and Emergent”. [W:] Deborah Tannen, Anna Marie Trester (red.) DISCOURSE 2.0 Language and New Media. Washington, DC: Georgetown University Press; 1–26.

Hockett, Charles Francis ([1963]1979) „Zagadnienie uniwersaliów w języku”. [„The Problem of Universals in Language”. [W:] Joseph H. Greenberg (red.) Universals of Language. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press] (tłum.) Halina Kurkowska. [W:] Halina Kurkowska, Adam Weinsberg (red.) Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów. Warszawa: PWN; 209–228.

Holiak, Maryna Serhiyivna (2019) „The Usage of Neologisms Characterizing People in Feedbacks to Online English News”. Література та культура Полісся, 96 (13) [Серія Філологічні науки]; 159–168. DOI 10.3165/2520-6966-2019-13f -96-159-168

Hornby, Albert Sidney (red.) (2010) Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English, 8th Edition, CD-ROM.

Hornowska, Elżbieta, Jolanta Charytonik (2011) „Polska adaptacja kwestionariusza stylów humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J. Gray i K. Weir”. Studia Psychologiczne, 49 (4); 5–22. DOI: 10.2478/v10167-010-0032-x

Kalisz, Maciej (2017) „O problemie polisemii i homonimii w przekładoznawstwie”. Progress. Journal of Young Researchers, 2; 83–94. DOI 10.4467/25439928PS.17.013.7150

Kalisz, Roman (1998) „Profilowanie, perspektywa i strefy aktywne”. [W:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.) Profilowanie w języku i w tekście. [„Czerwona Seria” Instytutu Filologii Polskiej UMCS 9]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 53–61.

Kołowiecki, Wiktor (2012) „Memy internetowe jako nowy język Internetu”. Kultura i Historia, 21 [Humanistyka cyfrowa], [pobrane z http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637. Data ostatniego dostępu: 10.05.2021].

Kowalski, Paweł (2020) „Derywacja semantyczna i neosemantyzacja (słów kilka o różnych aspektach derywacji semantycznej)”. [W:] Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко [Je.A. Karpiłowśka, L.P. Kysliuk, Ju.W. Romaniuk, A.O. Sawenko ] (red.) У пошуках гармонії мови, Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго; 124–129, УДК 811.161.2’367.633

Krzyżanowska, Anna (2017) „Zjawisko zmienności w opisie związków frazeologicznych (na przykładzie badań francuskojęzycznych)”. Acta Humana, 8; 23–37.

Leaver, Tama, Tim Highfield, Crystal Abidin (2020) Instagram: Visual Social Media Cultures [Digital Media and Society Series]. Cambridge UK/Medford, MA, USA: Polity.

Lew, Robert (1996) An Ambiguity-Based Theory of the Linguistic Verbal Joke in English [A Thesis submitted to the faculty of Adam Mickiewicz University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy], https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/346/1/Lew_1996_An_ambiguity-based_theory_of_the_linguistic_verbal_joke_in_English.pdf [data ostatniego dostępu: 20.05.2021].

Lew, Robert (2000) „Dowcip językowy w świetle najnowszych językoznawczych teorii humoru”. [W:] Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska (red.) Świat humoru. Opole: Uniwersytet Opolski; 127–135.

Lyons, John (1975) Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.

Łoziński, Łukasz (2014) „Memy – emblematy. Typowy Seba i Typowy Mirek”. Polisemia, 1/12 [Kultura literacka, kultura audiowizualna], [pobrane z https://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-12014-12-kultura-literacka-kultura-audiowizualna. Data ostatniego dostępu: 10.05.2021].

Mędrzak, Joanna (2011) Gry językowe w polskich dowcipach. Praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski, https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5293/1/Medrzak_Gry_jezykowe_w_polskich_dowcipach.pdf [data ostatniego dostępu: 25.07.2021].

Minsky, Marvin ([1975] 1985) „A Framework for Representing Knowledge”. [W:] Ronald J. Brachman, Hector J. Levesque (red.) Readings in Knowledge Representation. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers Inc.; 246–262.

Monks, Claire P., Jess Mahdavi, Katie Rix (2016) „The Emergence of Cyberbullying in Childhood: Parent and Teacher Perspectives”. Psicología Educativa, 22; 39–48. https://doi.org/10.1016/j.pse.2016.02.002

Niekrewicz, Agnieszka A. (2015) Od schematyzmu do kreacyjności: język memów internetowych. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Nissenbaum, Asaf, Limor Shifman (2018) „Meme Templates as Expressive Repertoires in a Globalizing World: a Cross-Linguistic Study”. Journal of Computer-Mediated Communication, 23 (5); 294–310. DOI:10.1093/jcmc/zmy016

Onions, Charles Talbut (red.) ([1966] 1967) The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Clarenden Press.

Osowicka-Kondratowicz, Magdalena (2018) „Zwarcie krtaniowe – rodzaj fonacji czy artykulacji?”. Rocznik Slawistyczny, 67; 39–53.

Pasikowski, Sławomir (2016) „Zagadnienie inkluzji i ekskluzji społecznej w środowisku naukowym pedagogów. Perspektywa teoretyczna i propozycja pomiaru”. Przegląd Badań Edukacyjnych, 22 (1); 203–218.

Polański, Kazimierz (red.) (1999) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław/Warszawa/ Kraków: Ossolineum.

Preece, Jenny (2000) Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability. New York: John Wiley.

Procházka, Ondřej (2016) „Cohesive Aspects of Humor in Internet Memes on Facebook: a Multimodal Sociolinguistic Analysis”. Ostrava Journal of English Philology, 8 (1); 7–38.

Raskin, Victor (1985) Semantic Mechanisms of Humor [Synthese Language Library 24]. Dordrecht: D. Reidel.

Schank, Roger C., Robert P. Abelson (1977) Scripts, Plans, Goals and Understanding. An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Smith, Mark (1992) Voices from the WELL: The Logic of the Virtual Commons. Los Angeles: U.C.L.A., [pobrane z http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4363/Voices_from_the_WELL.pdf?sequence=1. Data ostatniego dostępu: 01.07.2021].

Sławiński, Janusz (red.) ([1976] 1988) Słownik terminów literackich. [Wyd. 2 poszerz. i popr.]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szpila, Grzegorz (2006) „Collocational Aspects of False Friends”. [W:] Justyna Leśniewska, Ewa Witalisz (red.) Language and identity: English and American studies in the age of globalization. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 231–239.

Szpunar, Magdalena (2004) „Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna”. Studia socjologiczne, 2 (173); 95–135.

Szymanek, Bogdan (1998) Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: PWN.

The Urban Dictionary, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Nerd, [data ostatniego dostępu: 18.05.2021].

Tabakowska, Elżbieta (1995) Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Tabakowska, Elżbieta (1998) „Profilowanie w języku i w tekście – perspektywa językoznawcy, tłumacza i poety”. [W:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.) Profilowanie w języku i w tekście. [„Czerwona Seria” Instytutu Filologii Polskiej UMCS 9]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 167–184.

Utz, Sonja (2008) „Social identification with virtual communities”. [W:] Elly A. Konijn, Sonja Utz, Martin Tanis, Susan B. Barnes (red.) Mediated Interpersonal Communication. New York, London: Routledge; 252–270.

Thomae, Manuela, Afroditi Pina (2015) „Sexist Humor and Social Identity: The Role of Sexist Humor in Men’s In-Group Cohesion, Sexual Harassment, Rape Proclivity, and Victim Blame”. Humor: International Journal of Humor Research, 28 (2); 187–204. https://doi.org/10.1515/humor-2015-0023

Turner, John C. (1987) Rediscovering the Social Group: a Self-Categorization Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Warchał, Mateusz (2009) Językowe (re)konstrukcje tożsamości (psycho- i etnolingwistyczna analiza chorwackich wypowiedzi narracyjnych) [praca doktorska]. Katowice: Uniwersytet Śląski. https://sbc.org.pl/Content/19464/doktorat3014.pdf [data ostatniego dostępu: 15.11.2021].

Wells, John, C. (2004) Longman Pronunciation Dictionary, Harlow: Longman.

West, Laura, Anna Marie Trester (2013) „Facework on Facebook. Conversations on Social Media”. [W:] Deborah Tannen, Anna Marie Trester (red.) DISCOURSE 2.0 Language and New Media. Washington, DC: Georgetown University Press; 133–154.

Wojan, Katarzyna (2010) Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zenner, Eline, Dirk Geeraerts (2018) „One does not simply process memes: Image macros as multimodal constructions”. [W:] Esme Winter-Froemel, Verena Thaler (red.) Cultures and Traditions of Wordplay and Wordplay Research. [The Dynamics of Wordplay 6]. Berlin: De Gruyter; 167–193. DOI: 10.1515/9783110586374-008

Zhang, Shaoke, Hao Jiang, John M. Carroll (2010) „Social Identity in Facebook Community Life”. International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 2 (4); 66-78. DOI: 10.4018/jvcsn.2010100105

Żurowski, Sebastian, Artur Czesak, Łukasz Szałkiewicz, Dobry Słownik, https://dobryslownik.pl/slowo/nerd/148457/ [data ostatniego dostępu: 17.05.2021].