Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 2 (2018)

O otwartości metafory

Bartłomiej Maliszewski

Abstrakt

Artykuł dotyczy otwartości metafory ujmowanej z trzech perspektyw: nadawczej (otwartość metafory jako możliwość kreowania nowych znaczeń i gier semantycznych), odbiorczej (otwartość metafory jako możliwość dokonywania mniej lub bardziej rozległych interpretacji) oraz badawczej (otwartość metafory jako nieostrość granic między znaczeniem dosłownym i przenośnym oraz coraz szerszy sposób ujmowania samego zjawiska metafory).

 

Bibliografia

Arystoteles, 2009, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum. i opr. Henryk Podbielski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Black, Max (1971) “Metafora”. (tłum.) Józef Japola [W:] Pamiętnik Literacki 62/3; 217-234.

Buttler, Danuta (1961) “O metaforyce prasowej”. [W:] Poradnik Językowy 10 (195); 440-462.

Buttler, Danuta (2001) Polski dowcip językowy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bühler, Karl ([1934] 2004), Teoria języka. (tłum.) Jan Koźbiał, Kraków: Universitas.

Dobrzyńska, Teresa (1994) Mówiąc przenośnie… Studia o metaforze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fauconnier, Gilles, Mark Turner (2001) Tworzenie amalgamatów jako jeden z głównych procesów w gramatyce. (tłum.) Wojciech Kubiński, Danuta Stanulewicz, [W:] Wojciech Kubiński, Danuta Stanulewicz, (red.), Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Jäkel, Olaf (2003) Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu: kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki. (tłum.) Monika Banaś, Bronisław Drąg, Kraków: Universitas.

Kiklewicz, Aleksander (2102) Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn: CBEW.

Krasnowolski, Antoni (1905) Przenośnie mowy potocznej, t. 1., Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

Kurkowska, Halina, Stanisław Skorupka (2001) Stylistyka polska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lakoff, George, Mark Johnson ([1980] 1988) Metafory w naszym życiu. (tłum.) Tomasz Paweł Krzeszowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Libura, Agnieszka (2012) Teoria metafory pojęciowej wobec badań nad komunikacją multimodalną. [W:] Monika Cichmińska, Iza Matusiak-Kempa, (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Mayenowa, Maria, Renata (2000) Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Okopień-Sławińska, Aleksandra (1980) „Metafora bez granic”. [W:] Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja, 6 (54); 3-35.

Pajdzińska, Anna (1993) Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa.

Parandowski, Jan (1986) Alchemia słowa. Warszawa: Czytelnik.

Pawelec, Andrzej (2005) Znaczenie ucieleśnione: propozycje kręgu Lakoffa. Kraków: Universitas.

Pawelec, Andrzej (2006) Metafora pojęciowa a tradycja, Kraków: Universitas.

Tokarski, Ryszard (1989) „Zagadki : metafory : gry językowe“. [W:] Język Artystyczny 6; 16-31.

Vico, Giambattista (1966), Nauka nowa, (tłum.) Jan Jakubowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weinrich, Harald (1971) “Semantyka śmiałej metafory”. Pamiętnik Literacki 62/4; 243-264