Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Obrazowanie zjawisk gramatycznych. Projekt gramatyki wizualnej

Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Abstrakt

W nauczaniu języków obcych coraz częściej mówi się o wykorzystaniu zdolności poznawczych człowieka związanych z globalnym postrzeganiem świata oraz zapisem informacji w postaci obrazu. Na przykładzie włoskiego czasu przeszłego passato prossimo spróbujemy wykazać, że wykorzystanie wyżej wymienionych zdolności nie tylko usprawni nauczanie, ale jednocześnie dostarczy dużo przyjemności i satysfakcji uczniom, gdyż to właśnie oni będą „odkrywali” gramatykę, odtwarzając modele poszczególnych kategorii językowych. Taki sposób nauczania ułatwi jednocześnie zapamiętywanie materiału, co w konsekwencji, doprowadzi do poprawnego użycia form i reguł danego języka. Gramatyka wizualna to propozycja nowego ujęcia i opisu gramatyki.

 

Bibliografia

Banyś, Wiesław (2000) Système de si en français moderne. Esquisse d’une approche cognitive. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Boas, Franz ([1911] 1966) Introduction to Handbook of American Indian languages. Lincoln: University of Nebraska Press.

Buzan, Tony (1998) Mapy twoich myśli. Warszawa: Wydawnictwo Ravi.

Darras, Bernard (1998) “L’image, une vue de l’esprit: étude comparative de la pensée figurative et de la pensée visuelle”. Recherches en communication 9.

Desclés, Jean-Pierre (1990) Langages applicatifs, langages naturelles et cognition. Paris: Hermès.

Fillmore, Charles (1977) “Scenes-and-frames semantics.” [W:] Antonio Zampoli (red.) Linguistic Structures Processing, Amsterdam: North Holland Publishing Company.

Johnson, Mark (1987) The body in the Mind. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson-Laird, Philip (1983) Mental models: towards a cognitive science of language, inference, and consciousness. Cambridge: Harvard University Press.

Johnson, Mark, Lakoff, George (1988) Metafory w naszym życiu [Metaphors We Live By. Chicago – London (1980)] (tłum.) Tomasz P. Krzeszowski. Warszawa: PIW.

Lakoff, George (1986) Women, Fire and Dangerous Thinks. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Langacker, Ronald (1987) Foundations of Cognitive Grammar. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, Ronald (1995) Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin: UMCS.

Langacker Ronald (2003) „Model dynamiczny oparty na uzusie językowym”. [W:] Elżbieta Dąbrowska, Wojciech Kubiński (red.) Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas.

Kosslyn, Stephen (1978) “Imagery and Internal Representation.” [W:] Eleanor Rosch, Barbara B. Lloyd (red.), Cognition and Categorization. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Kwapisz-Osadnik, Katarzyna (2002) Le subjonctif et l’expression de l’expérience: Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif/subjonctif en français. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Shepard, Roger, Jacqueline Metzler (1971) “Mental Rotation of Three-dimensional Objects.” [W:] Science, New Series, Vol. 171, No. 3972 (19 lutego 1971); 701-703.