Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 2, No 2 (2017)

Obrazowo mówiąc. O grach wizualno-werbalnych na okładkach tygodników publicystycznych

Bartłomiej Maliszewski

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony komunikatom wizualno-werbalnym na okładkach czasopism publicystycznych. Bogaty w znaczenia komunikat, który łączy elementy ikoniczne i słowne, pozwala analizować relację pomiędzy obydwoma komponentami, a także prześledzić wielopoziomowy charakter odczytywanych treści. W artykule przedstawiono przykłady ikonizacji przekazów werbalnych i ukazano wpływ obrazu na sposób odczytywania słów, a także wpływ języka na sposób interpretowania znaków ikonicznych.

 

Bibliografia

Barthes, Roland (1985) „Retoryka obrazu”. (tłum.) Zbigniew Kruszyński, [W:] Pamiętnik Literacki z. 3; 289-302.

Bonsiepe, Gui (1985) „Retoryka wizualno-werbalna”. (tłum.) Maria Bożenna Fedewicz, [W:] Pamiętnik Literacki z. 3; 303-309.

Bralczyk, Jerzy (2004) Język na sprzedaż. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Fauconnier, Gilles (1997) Mappings in Thought and Language. San Diego: University of California.

Gajda, Stanisław (1987) „Społeczna determinacja nazw własnych tekstów (tytułów)”. [W:] Socjolingwistyka, t. 6; 82-95.

Głowiński, Michał (2000) Intertekstualność, groteska, parabola. Kraków: UNIVERSITAS.

Grochala, Beata (2002) „Intertekstualność w nagłówkach ‘Gazety Wyborczej’”, [W:] Kazimierz Michalewski (red.) Tekst w mediach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 222-229.

Kochan, Marek (2003) „Tekst i obraz w reklamie prasowej”. [W:] Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Tadeusz Zgółka (red.) Język perswazji publicznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie; 83-90.

Naruszewicz-Duchlińska, Alina (2013) „Analiza językowa okładek tygodników opinii na przykładzie ‘Polityki’, ‘Przekroju’ i ‘Wprost’”. [W:] Prace Językoznawcze 15/1; 57-72.

Ostromęcka-Frączak, Bożena (2013) „Nagłówki prasowe”. [W:] Agata Małyska, Anna Dunin-Dudkowska (red.) 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 463-470.

Pacuła, Jarosław (2012) „Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych”. [W:] Media i Społeczeństwo nr 2; 74-93.

Pajdzińska, Anna (1993) Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pisarek, Walery (2002) Nowa retoryka dziennikarska. Kraków: UNIVERSITAS.

Wallis, Mieczysław (1983) Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wilkoń, Aleksander (2002) Spójność i struktura tekstu: wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków: UNIVERSITAS.

Wojenka-Karasek, Magdalena (2009) Intertekstualność w nagłówkach tygodnika ‘Polityka’”. [W:] Jan Sosnowski (red.) Problemy semantyki i stylistyki tekstu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 353-365.

Wojtak, Maria (2004) Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wolańska, Ewa (2007) „Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne”. [W:] Grzegorz Szpila (red.) Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, Kraków: Krakowskie Towarzystwo „Tertium”; 311-325.

Wysłouch, Seweryna (1994) Literatura a sztuki wizualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.