Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 2 (2018)

Otwartość mechanizmów funkcjonowania języka w nazwach marketingowych na przykładzie nazewnictwa firmowego

Dorota Biadala

Abstrakt

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  ustalenie  i  analiza  językowych  mechanizmów służących  brandingowi,  czyli  tworzeniu  nazw  marketingowych  we  współczesnej chrematonimii na przykładzie polskiego nazewnictwa firmowego. Obiektem niniejszej analizy są różnego rodzaju nazwy firm. Należą do nich zarówno nazwy sklepów, salonów i hurtowni, jak również nazwy zakładów handlowych, rzemieślniczych i usługowych różnorodnych branż: budowlanej,    finansowej,    gastronomicznej,    kosmetycznej,    medycznej,    motoryzacyjnej, turystycznej  itd.  Materiał  badawczy  został  zebrany  na  podstawie  Katalogu  Firm  Serwisu „TuWroclaw.com” dla Wrocławia. Biorąc pod uwagę sposoby tworzenia nazw firmowych w Polsce  można  zauważyć,  że  mechanizmy  te  reprezentują  dużą  otwartość  słowotwórczą  i wynikające z tego bardzo zróżnicowane struktury: 1) jedno-i wielowyrazowe, 2) złożone zarówno  z  elementów  rodzimych,  jak  i  bardzo  modnych  współcześnie  członów  obcego pochodzenia,  3)  motywowane  bezpośrednio,  jak  i  w  sposób  pośredni  lub  4)  całkowicie nieczytelne  pod  względem  słowotwórczym  i  semantycznym.  Analiza  nazw  firmowych, wpisujących  się  w  język  marketingowy  i  związanych  z  intensywnym  rozwojem cywilizacyjnym,  pozwala  zauważyć  coraz  silniej  uwidaczniającą  się  tendencję  do ekonomiczności języka

Bibliografia

Biolik, Maria, Jerzy Duma (red.) (2011) Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn:Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Breza, Edward (1998) „Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy)”. [W:] Ewa Rzetelska-Feleszko (red.) Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa-Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN; 343-361.

Gałkowski, Artur (2011) Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Wyd. 2.; Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gałkowski, Artur (2014) „Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej”. [W:] [Poznańskie Spotkania Językoznawcze XXVII] Magdalena Graf (red.) Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 63-72.

Młynarczyk, Ewa (2016) „Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych)”. [W:] [Poznańskie Spotkania Językoznawcze XXXII] Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 117-125.

Rzetelsko-Feleszko, Ewa (2006) W świecie nazw własnych. Warszawa-Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Siwiec, Adam (2012) Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szczepańska, Elżbieta (1994) Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim. Kraków: Universitas; 17-18.