Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 1 (2022)

Perception of the English Universal Present Perfect in Polish Learners of English and British Native Speakers

Matthew Rosario

Abstract

Powszechnie uważa się, że język polski nie posiada czasu Present Perfect, co stanowi wyzwanie dla osób uczących Polaków języka angielskiego. Z perspektywy dydaktycznej pojawia się pytanie, co postrzega polski uczący się języka angielskiego, gdy czyta/słyszy zdanie z Present Perfect. Przedstawione tu badania próbują odpowiedzieć na to pytanie, ale koncentrują się na uniwersalnym czasie Present Perfect. Opracowano kwestionariusz, aby zmierzyć percepcję dwóch cech definiujących angielski Universal Present Perfect: jego niekompletności i jego ciągłości. Ankietę wypełnili Polacy uczący się języka angielskiego oraz grupa brytyjskich native speakerów. Hipotezy były następujące: 1. Niekompletność/ciągłość jest postrzegana jako cecha uniwersalnego czasu Present Perfect, 2. uczący się o niższych umiejętnościach postrzegają niekompletność/ciągłość w mniejszym stopniu, a percepcja wzrasta wraz z biegłością, oraz 3. brytyjscy rodzimi użytkownicy języka mają najwyższy poziom percepcji. Wyniki pokazują, że niekompletność/ciągłość uniwersalnego czasu Present Perfect jest postrzegana. Chociaż percepcja spada u uczniów o niższych umiejętnościach, brytyjscy rodzimi użytkownicy języka nie wykazują najwyższego poziomu percepcji. Następnym krokiem będzie opracowanie metody, która skupia się na nauczaniu opartym na percepcji i przeprowadzenie eksperymentu analizującego jej skuteczność.

References

Bardovi-Harlig, Kathleen (2000) “Tense and Aspect in Second Language Acquisition: Form, Meaning, and Use.” Language Learning 50; 1–437.

Bardovi-Harlig, Kathleen (2001) “Another Piece of the Puzzle: The Emergence of the Present Perfect.” Language Learning 51 (1); 215–64.

Comrie, Bernard (1976) Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press.

Davydova, Julia (2011) The Present Perfect in Non-Native Englishes: A Corpus-Based Study of Variation. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Fisiak, Jacek, Maria Lipińska-Grzegorek, Tadeusz Zabrocki (1978) An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Iatridou, Sabine, Elena Anagnostopoulou, Roumyana Izvorski (2003) “Observations about the Form and Meaning of the Perfect.” [In:] Artemis Alexiadou, Monika Rathert, Arnim von Stechow (eds.) Perfect Explorations. Berlin: Mouton de Gruyter; 153–204.

Leech, Geoffrey (2004) Meaning and the English Verb. Harlow, England: Pearson Education Limited.

McCawley, James D (1971) “Tense and Time Reference in English.” [In:] Charles J. Fillmore, D. Terence Langendoen, Studies in Linguistic Semantics, New York: Holt, Rinehart and Winston; 96–113.

Migdalski, Krzysztof Marek (2006) The Syntax of Compound Tenses in Slavic. Tilburg, the Netherlands: LOT.

Pancheva, Roumyana (2003) “The Aspectual Makeup of Perfect Participles and the Interpretations of the Perfect.” [In:] Artemis Alexiadou, Monika Rathert, Arnim von Stechow (eds.) Perfect Explorations. Berlin: Mouton de Gruyter; 277–308.

Sadowska, Iwona (2012) Polish: A Comprehensive Grammar. Abingdon, England: Routledge.

Stevenson, Angus, ed (2010) Oxford Dictionary of English. Oxford: Oxford University Press.

Wróblewski, Janusz (1986) “The Present Perfect Tense and Its Polish Equivalents.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 14; 143–65.