Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 1 (2021)

Płaskoziemiec w języku polskim na tle angielskiego i serbskiego : Analiza modyfikacji semantycznych leksemu w wybranych odmianach języka

Hanna Kocur

Abstract

 

Celem niniejszego artykułu jest analiza leksemu płaskoziemiec w języku polskim pod kątem jego znaczenia słownikowego i użyć korpusowych oraz ich wzajemnych relacji. Autor na wstępie przedstawia różnice formalne w budowie wyrazu w języku polskim, angielskim i serbskim, aby na tej podstawie przejść do różnic semantycznych zachodzących w obrębie zarysowanego obszaru badawczego. Następnie zaś praca stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób użytkownicy analizowanych języków konceptualizują badany wyraz oraz na ile jest to determinowane przez styl wypowiedzi i jej charakterystykę gatunkowa. W tym celu zebrany materiał poddano analizie profilowej według modelu zaproponowanego przez Annę Wierzbicką i Jerzego Bartmińskiego. W badaniu wzięto pod uwagę zmienne wartości konotacyjne leksemu i sposoby jego wartościowania w konkretnych użyciach kontekstowych. Praca zwraca uwagę na to, w jakim stopniu kwestie zewnętrznojęzykowe, takie jak polityka, społeczeństwo i kultura wpływają na modyfikację znaczeniową leksemu w różnych kręgach językowych.

 

References

 

Babić, Stjepan (2002) Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Bartmiński, Jerzy (1993) „O profilowaniu i profilach raz jeszcze”. [W:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.), O Definicjach i definiowaniu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 169-277.

Bartmiński, Jerzy, Stanisława Niebrzegowska (1998) „Profile a podmiotowa interpretacja świata”. [W:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.), Profilowanie w języku i w tekście. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 211-225.

„flat-earther” Collins Dictionary [pobrane z https://www.collinsdictionary.com

Data ostatniego dostępu: 11.02.2021].

„flat-earther” Dictionary [pobrane z https://www.dictionary.com/browse/flat-earther

Data ostatniego dostępu: 11.02.2021].

„flat-earther” British National Corpus [pobrane z https://www.english-corpora.org/bnc/

Data ostatniego dostępu: 11.02.2021].

„flat-earther” Macmillan Dictionary [pobrane z https://www.macmillandictionary.com

Data ostatniego dostępu: 11.02.2021].

„flat-earther” Merriam-Webster Dictionary [pobrane z https://www.merriam-webster.com

Data ostatniego dostępu: 11.02.2021].

„flat-earther” The Free Dictionary [pobrane z https://www.thefreedictionary.com

Data ostatniego dostępu: 11.02.2021].

„flat-earther” Your Dictionary [pobrane z https://www.yourdictionary.com

Data ostatniego dostępu: 11.02.2021].

Korżyk, Krzystof (1993) „Znaczenie, eksplikacje, wartości. Uwagi o redukcjonistycznym opisie znaczenia wyrażeń”. [W:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.), O Definicjach i definiowaniu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 109-119.

Łamża, Łukasz (2020) Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Muszyński, Zbysław (1993) „O podmiotowym, społecznym i formalnym wymiarze języka, czyli o trzech aspektach znaczenia komunikacyjnego”. [W:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.), O Definicjach i definiowaniu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 181-195.

„płaskoziemiec” Dobry słownik [pobrane z https://dobryslownik.pl

Data ostatniego dostępu: 09.02.2021].

„płaskoziemiec” Nowe Wyrazy [pobrane z https://nowewyrazy.uw.edu.pl

Data ostatniego dostępu: 09.02.2021].

„płaskoziemiec” Narodowy Korpus Języka Polskiego [pobrane z http://www.nkjp.uni.lodz.pl

Data ostatniego dostępu: 09.02.2021].

„płaskoziemiec” Słowosieć [pobrane z http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/

Data ostatniego dostępu: 09.02.2021].

„płaskoziemiec” MONCO [pobrane z http://monco.frazeo.pl/

Data ostatniego dostępu: 09.02.2021].

„Ravnozemaljac”, „Ravnozemljaš“ (2020) Novorečje. Naučno-popularno neološki časopis 2/2020; 95-100.

Termińska, Kamilla (1993) „Problem swoistości definicji semantycznych jako pytanie o relatywizację”. [W:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.), O Definicjach i definiowaniu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 119-130.

Żmigrodzki, Piotr (2009) Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.