Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 1 (2018)

Projekt polsko-niemieckiego słownika językowego savoir-vivre’u

Małgorzata Marcjanik

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest omówienie powstającego w ramach projektu badawczego polsko-niemieckiego słownika językowego savoir-vivre’u. Przedstawione zostały założenia leksykograficzne tego słownika, źródło materiału oraz struktura hasła. Główny problem badawczy to niemiecka ekwiwalencja funkcjonalna polskich zwrotów grzecznościowych. Metodologia badań oparta jest na założeniach pragmatyki kulturowej. Autorka skupiła się na omówieniu podstawowych różnic przede wszystkim kulturowych i pragmatycznojęzykowych między polską i niemiecką grzecznością językową. Omówione zostały takie problemy, jak: różne w polszczyźnie i w niemczyźnie strategie grzecznościowe, w tym polska strategia podwładnego i strategia męskiej kurtuazji; polski i niemiecki tosowan ejsystem adresatywny; możliwość stopniowania uprzejmości w polskich aktach prośby i częstowania oraz problem niemieckiej ekwiwalencji; wpływ czynników społeczno-politycznych na funkcjonowanie form adresatywnych. Wskazano na taki dodatkowy rezultat powstania słownika, jak możliwość zrekonstruowania na jego podstawie obrazu uprzejmego Polaka i uprzejmego Niemca. Na zakończenie została sformułowana teza, że powstawanie tego typu dwujęzycznych (dwukulturowych) słowników miałoby wpływ na zoptymalizowanie komunikacji międzykulturowej.

 

Bibliografia

Birk, Andrea Meta (2009) „Höflichkeit an der Schnittstelle zwischen interkulturellem Kommunikationstraining und DaF. Methodische Anmerkunge”. [W:] Claus Ehrhardt, Eva Neuland (red.), Sprachliche Höflichkeit in interkultureller Kommunikation und im DaF-Unterricht. Frankfurt am Main; 251–266.

Bogusławski, Andrzej (1996) „Deutsch und Polnisch als Beispiele eines ‘egalitären’ und eines ‘antiegalitären’. Anredesystems”. [W:] W. Gladrow, S. Heyl (red.), Slavische und deutsche Sprachwelt. Frankfurt am Main; 78 – 86.

Bonacchi, Silvia (2013) (Un) Höflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch – Italienisch – Polnisch. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Brown, Penelope, Levinson, Stephen C. (1987) Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Ehlich, Konrad (1986) „Xenismen und die bleibende Fremdheit des Fremdsprachenlernens”. [W:] Ernest W.B. Hess-Lüttich (red.), Integration und Identität, soziolulturelle und psychopädagogische Probleme im Sprachunterricht mit Ausländern. Tübingen: Narr; 43–54.

Erndl, Rudolf (1998) Höflichkeit im Deutschen. Konzeption zur Integration einer zentralen Gesprächskompetenz im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. Regensburg: Fachverband Deutsch als Fremdsprache.

Huszcza, Romuald (1996) Honoryfikatywność. Gramatyka, Pragmatyka, Typologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 2.

Kamińska-Radomska, Irena (2015) Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Leech, Geoffrey (1983) Principles of Pragmatics. London, New York: Longman.

Marcjanik, Małgorzata (2017) „Aspekt kulturoznawczy badań konfrontatywnych nad grzecznością językową”. Język Polski, nr 2, XCVII; 34–42

Marcjanik, Małgorzata (2007) Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcjanik, Małgorzata (2017) Grzeczność w polskiej komunikacji językowej. Studium opisowo-normatywne. Beau Bassin: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy.

Marcjanik, Małgorzata (2014)  Słownik językowego savoir-vivre’u. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Neuland, Eva (2008) „Sprachliche Höflichkeit. Eine Schlüsselkompetenz für die interkulturelle Kommunikation”. [W:] Renate Riedner,  Siegfried Steinmann  (red.), Alexandrinische Gespräche. München: Iudicum Verlag; 169–185.

Simon, Ulrike (2009) „Sprachliche Höflichkeit im interkulturellen Kommunikationstraining”. [W:] Claus Ehrhardt, Eva Neuland (red.), Sprachliche Höflichkeit in interkultureller Kommunikation und im DaF-Unterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang; 267–282.

Tomiczek, Eugeniusz (1983) System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wasylewicz, Jacek (2005) „Grzeczność holenderska w oczach Polaka”. [W:] Małgorzata Marcjanik (red.), Grzeczność nasza i obca. Warszawa: Wydawnictwo Trio; 153–174.