Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Strategia kompensacji w tłumaczeniu kultury

Maria Piotrowska

Abstrakt

Orientacja przekładoznawcza na zjawiska kulturowe prowadzi do rozważań nad strategią kompensacji w ich tłumaczeniu. Po przedstawieniu zwrotu kulturowego, jaki nastąpił w badaniach nad przekładem w latach 1980. oraz definicji kluczowych pojęć ‘strategii’ i ‘kompensacji’, omówione są przykłady kilku kulturemów amerykańskich i jednego cypryjskiego w celu uchwycenia istoty kompensacji i poszerzenia świadomości zjawisk kulturowych w przekładzie. Analizę przykładów wieńczy konstatacja, iż tłumacz jest interpretatorem presupozycji kulturowych, odniesień, konotacji i znaczeń bazujących na różnorodnym spectrum wiedzy pragmatycznej, a właściwe ich rozumienie opiera się na filozofii kompromisu przekładowego i wynikającej z niego strategii kompensacji.

 

Bibliografia

Baker, Mona (red.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Dąmbska-Prokop, Urszula (2000) Mała Encyklopedia Przekładoznawstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Educator.

Hervey, Sandor, Ian Higgins (1992) Thinking Translation. A Course in Translation Method. London: Routledge.

Lukszyn, Jurij (1993) Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pym, Anthony (1993) Epistemological Problems in Translation and Its Teaching. Calaceite: Caminade.

Shuttleworth, Mark, Moira Cowie (1997) Dictionary of Translation Studies. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Vinay, Jean-Paul., Jean Darbelnet ([1958] 1995) Comparative Stylistics of French and English. Amsterdam/Filadelfia: Benjamins.