Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 2, No 1 (2017)

Styl(e) komentarzy internetowych

Elżbieta Felicja Laskowska

Abstrakt

Przyjmując za punkt wyjścia istnienie stylów i gatunków tekstu, opisanych przez A. Awdiejewa I G. Habrajską (Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t.2., Łask 2006), autorka próbuje określić, jakie cechy stylistyczne (ewentualnie też gatunkowe) mają komentarze internetowe na przykładzie komentarzy zamieszczanych na portalu Onet.pl. Obserwacja wykazuje, że badane teksty mają przede wszystkim potoczne wykładniki językowe, ale nie im też wykładników publicystycznych. Można zatem mówić o stylu mieszanym.

 

Bibliografia

Awdiejew Aleksy, Grażyna Habrajska (2006) Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. Tom 2. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

Bartmiński Jerzy (1993)„Styl potoczny.”[W:] Jerzy Bartmiński(red.)Współczesny język polski.Lublin: Wydawnictwo UMSC; 15–134.

Habrajska G., 2010, Język w Internecie [w:] Internet a relacje międzyludzkie, red. Elżbieta Laskowska, ks. Mariusz Kuciński, s. 142-159.

Hołówka T., 1986, Myślenie potoczne. Warszawa 1986.

Laskowska E., 2010 a, Internet – wyznaczniki nowej kultury? [w:] Język, tekst, kultura, red. Halina Bartwicka, Bydgoszcz, s.261-269.

Laskowska E., 2010 b, Niektóre składniki sytuacji komunikacyjnej, [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje – komunikacja – konteksty, red. Grażyna Sawicka, Bydgoszcz, s.70-76.

Laskowska E., 2010 c, Style dyskursu publicznego, [w:] Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. Łódź , s.179-186.

Mosiołek – Kłosińska K.,2000, Wulgaryzacja języka w mediach, [w:] Język w mediach masowych, red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek – Kłosińska. Warszawa, s.112-119.

Satkiewicz H., 2000, Językowe przejawy agresji w mediach, [w:] Język w mediach masowych, red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek – Kłosińska, Warszawa, s.28-33.

Skubalanka Teresa (1969) „Rola języka mówionego i pisanego”.[W:] Język polski. Poprawność, piękno, ochrona, red. Stanisław Urbańczyk, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.9–18.