Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej w kontekście kulturowym

Ewa Bogdanowska-Jakubowska

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest pojęcie twarzy (wizerunku własnego jednostki) oraz jego rola w kontaktach międzyludzkich. Społeczne znaczenie twarzy uzależnione jest od kontekstu kulturowego, a w szczególności od wartości dominujących w danej kulturze oraz od charakteru relacji społecznych tam występujących. Twarz uważana jest za główny wyznacznik dynamiki interakcji społecznej w kulturach zachodnich. Nie we wszystkich kulturach, jednak, pełni ona tak ważną rolę. Celem pracy jest przedstawienie głównych wyznaczników dynamiki interakcyjnej w kulturze anglo-amerykańskiej i polskiej.

 

Bibliografia

Antas, Jolanta (2002) „Polskie zasady grzeczności”. [W:] Grzegorz Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia II. Tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Kraków: Tertium; 347-363.

Bargiela-Chiappini, Francesca (2003) “Face and politeness: new (insights) for old (concepts).” Journal of Pragmatics 35; 1453-1469.

Bogdanowska-Jakubowska, Ewa (2010) FACE. An interdisciplinary perspective. Katowice.

Brown, Penelope, Stephen C. Levinson, (1987). Politeness. Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Garcia, Wintilo (1996) “Respeto: a Mexican base for interpersonal relationships.” [W:] Wiliam, B. Gudykunst, Stella Ting-Toomey, Tsukasa Nishida (red.) Communication in personal relationships across cultures. Thousand Oaks: Calif. Sage; 122-136.

Goffman, Erving ([1967] 2006) Rytuał interakcyjny. [Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behavior. Oxford] (tłum.) Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ide, Sachiko (1989) “Formal forms and discernment: two neglected aspects of universals of linguistic politeness.” Multilingua 12; 7-11.

Kopaliński, Władysław [1985(1987)] Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Marcjanik, Małgorzata (2002) „Proces przewartościowania polskiej grzeczności językowej”. [W:] Grzegorz Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia II. Tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Kraków: Tertium; 391-396.

Marcjanik, Małgorzata (2006) „Przez grzeczność na skróty”. [W:] Małgorzata Marcjanik (red.) Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków. Warszawa; 230-238.

Ożóg, Kazimierz (2005) „Współczesny model polskiej grzeczności językowej”. [W:] Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska (red.) Język a kultura. Tom 17. Życzliwość i agresja w języku i kulturze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 9-15.

Scollon, Ron, Suzanne Wong Scollon (2001) Intercultural communication. A discourse approach. Oxford: Blackwell.

Singelis, Theodore M., William J. Brown (1995) “Culture, self, and collectivist communication. Linking culture to individual behavior.” Human communication research, Vol. 21, No. 3; 354-389.

Szymczak, Mieczysław (red.) Słownik języka polskiego PWN (1978-1981), Warszawa: PWN.

Triandis, Harry C. (1995) Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview Press.

Usami, Mayumi (2006) “Discourse politeness theory and cross-cultural pragmatics.” [W:] Asako Yoshitomi, Tae Umino, Masashi Negishi (red.) Readings in second language pedagogy and second language acquisition: In Japanese context. Amsterdam: John Benjamins; 19-42.

Wierzbicka, Anna (1991) Cross-cultural pragmatics. Berlin, New York.