Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 5, No 1 (2020)

„Uczyć się od błędów” – analiza uchybień w pisemnych pracach uczniów szkół polonijnych w USA

Bartłomiej Maliszewski

Abstrakt

Tematem artykułu jest analiza błędów popełnionych przez uczniów polonijnych szkół amerykańskich podczas warsztatów przygotowujących do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Zestawienie powtarzających się uchybień pozwala ukazać specyfikę języka przedstawicieli młodej Polonii amerykańskiej i może też posłużyć jako pomoc w procesie glottodydaktycznym, gdyż błędy pokazują, na co warto położyć nacisk podczas przygotowań do takiego egzaminu.

 

Bibliografia

Arabski, Janusz (2008) „Błąd językowy w badaniach nad przyswajaniem języka obcego”. [W:] Małgorzata Kita (red.), Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych; 63–71.

Cienkowski, Witold (1980) „Błędy w języku ojczystym a błędy w języku obcym. Terminologia i problematyka”. Poradnik Językowy z. 8; 441–447.

Dąbrowska, Anna, Małgorzata Pasieka (2013) „Błąd językowy – co to takiego? Rozważania o błędzie językowym w glottodydaktyce polonistycznej”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 22; 21–48.

Doroszewski, Witold (1938) Język polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Dubisz, Stanisław (1997) „Polonia i jej język w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”. [W:] Stanisław Dubisz (red.), Język polski poza granicami kraju. Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej; 237–262.

Dubisz, Stanisław (2001) „Język polski poza granicami kraju”. [W:] Stanisław Dubisz, Stanisław Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Warszawa: “Elipsa”; 199–210.

Gruchmanowa, Monika (1988) „Język Polonii amerykańskiej (w odmianie mówionej)”. [W:] Hieronim Kubiak, Eugeniusz Kusielewicz, Tadeusz

Gromada (red.), Polonia amerykańska: przeszłość i współczesność. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; 261–282.

Grucza, Franciszek (1978) „Ogólne zasady lapsologii”. [W:] Franciszek Grucza (red.), Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne; 9–59.

Jędryka, Beata K. (2012) Język polski w polonijnej szkole. Warszawa: „Elipsa”.

Komorowska, Hanna (2011) Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kurkowska, Halina, Stanisław Skorupka (2001) Stylistyka polska. Zarys.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewiński, Piotr (2000) „O osobliwościach języka chicagowskiego”. [W:] Jan Mazur (red.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 191–197.

Lipińska, Ewa (2016) „Pisanie – sprawność niezbędna w kształceniu językowym”. Języki Obce w Szkole 2; 9–14.

Lipińska, Ewa, Elżbieta G. Dąmbska (2016) Pisać jak z nut: podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2. Kraków: Universitas.

Lipińska, Ewa, Anna Seretny (2012) Między językiem ojczystym a obcym. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Lipińska, Ewa, Anna Seretny (2013) „Nie swój, lecz i nie obcy – język odziedziczony w perspektywie glottodydaktycznej”. [W:] Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Kulpińska (red.), Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności. [pobrane z www.euroemigranci.pl. Data ostatniego dostępu: 18.03.2020].

Markowski, Andrzej (2007) Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miodunka, Władysław (1990) „Wstęp”. [W:] Władysław Miodunka (red.), Język polski w świecie. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 71–104.

Nagórko, Alicja (1997) Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nieckula, Franciszek (2001) „Język ustny a język pisany”. [W:] Jerzy Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 99–113.

Przechodzka, Grażyna (2015) Kompetencja językowa polskich maturzystów w świetle wyników matur 2005-2008 i testów certyfikatowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Seretny, Anna (1994) „Błędy popełniane przez anglojęzycznych studentów w początkowym okresie nauki języka polskiego jako obcego – próba analizy”. Przegląd Polonijny 3; 101–109.

Seretny, Anna, Ewa Lipińska (2005) ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Sękowska, Elżbieta (1994) Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych: zagadnienia leksykalno-słowotwórcze. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Sękowska, Elżbieta (2010) Język emigracji polskiej w świecie: bilans i perspektywy badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sibiga, Zygmunt (1994) Kształcenie polonistyczne dzieci i młodzieży w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Sibiga, Zygmunt (1999) Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Szelc-Mays, Magdalena (2014) Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne B1, B2 (wersja polska). Kraków: Universitas.

Szulc, Aleksander (1982) „Błąd językowy a dydaktyka języka obcego”. Języki Obce w Szkole 5; 259–266.

Walczak, Bogdan (2001) „Język polski na Zachodzie”. [W:] Jerzy Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 563–573.

Wierzbicka, Anna (1990) „Podwójne życie człowieka dwujęzycznego”. (tłum.) Marek Wójcikiewicz. [W:] Władysław Miodunka (red.), Język polski w świecie. Warszawa – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 71–104.