Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 4, No 2 (2019)

W gąszczu terminologii świadczeń dla rodzin z dziećmi i prób jej przekładu na język niemiecki

Magdalena Łomzik

Abstrakt

Dzięki polskiej polityce prorodzinnej rodziny z dziećmi mogą obecnie liczyć na większe wsparcie finansowe niż jeszcze parę lat wcześniej. Albowiem pulę świadczeń obejmującą  dotychczas przyznawany zasiłek rodzinny z dodatkami powiększono o świadczenie rodzicielskie, wychowawcze oraz świadczenie „Dobry start”. Nazwy nowo wprowadzonych świadczeń przyczyniły się jednak do chaosu terminologicznego ze względu na mnogość różnych świadczeń i ich podobne nazewnictwo, co  może utrudniać nie tylko komunikację obywatela z urzędami, lecz również pracę tłumacza. W artykule przeanalizowano niemieckie ekwiwalenty polskich nazw świadczeń dla rodzin z dziećmi, które opublikowano na stronie Komisji Europejskiej oraz partnerstwa transgranicznego EURES-TriRegio. Na podstawie oceny poprawności zaproponowanych ekwiwalentów w odniesieniu do niemieckich i austriackich świadczeń podjęto próbę podsumowania problemów występujących w przekładzie tych nazw.

 

Bibliografia

Firyn, Sylwia (2010) „Österreichische Standardlexik im „Duden. Universalwörterbuch”, „Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache”, „Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache” sowie in der älteren und neueren Ausgabe des „Handwörterbuchs Deutsch-Polnisch” von Jan Chodera, Stefan Kubica und Andrzej Bzdęga”. [W:] Lech Zieliński (red.), Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte. Frankfurt a. M.: Peter Lang; 219–232.

Hejwowski, Krzysztof (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Kierzkowska, Danuta (2011) Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: TEPIS.

Kilian, Alina, Agnieszka Kilian (2011). Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Polsko-niemiecki. Tom 2. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kubacki, Artur Dariusz (2015) „Pluricentryzm w niemiecko-polskich słownikach ogólnych i specjalistycznych”. Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik, t. 15 nr 4; 33–46.

Kubacki, Artur Dariusz (2016). „Der plurizentrische Ansatz in der Rechtsübersetzung. Eine Fallstudie zur schweizerhochdeutschen und bundesdeutschen Terminologie im Familienrecht. Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik, t. 18, nr 3; 65–77.

Paluszek, Karolina (2014), „Tak samo czy inaczej? – terminologia języka prawnego w Niemczech i Austrii”. Monitor Prawniczy 7. Dodatek specjalny; 29–33.

Pieńkos Jerzy (2003) Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

 

Akty prawne

Bayerisches Familiengeldgesetz (BayFamGG) vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 613, 622)

Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG, BGBl. I Nr. 103/200)

Bundesgesetz vom 24. Oktober 1967 betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (Familienlastenausgleichsgesetz 1967).

Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177)

Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21)

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG, BGBl. I S.33)

Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit, (BGBl. I S. 206))

Gesetz zur Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz, BGBl. I 2013 S. 254)

Sächsisches Landeserziehungsgeldgesetz (SächsLErzGG)

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1) (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 nr 228 pos. 2255)

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 Pos. 195)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636)

 

Netografia

https://www.ausbildungsstellen.de/ratgeber/duale-ausbildung-was-genau-ist-das-eigentlich.html (pobrano 10.07.2019).

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen/versicherte/famz.html (pobrano 10.07.2019)

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen (pobrano 10.07.2019)

https://www.cecu.de/lexikon/pkv/1565-entbindungsgeld.htm (pobrane 10.07.2019)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&langId=de&intPageId=4718 (pobrano 10.07.2019)

https://www.eures-triregio.eu/familienleistungen-in-polen.html (pobrano 10.07.2019)

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/Familienbeihilfenbetr-ge-f-r-B-rger-aus-dem-EU-EWR-Raum-und-der-Schweiz.html (pobrano 10.07.2019)

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne (pobrano 10.07.2019)

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi?page=1 (pobrano 10.07.2019)

https://www.krankenkassen-direkt.de/kassen/leistungen/pflichtleistung.pl?id=424347 (pobrano 10.07.2019)

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2.htm (pobrano 10.07.2019)

www.sjp.pwn.pl (pobrano 10.07.2019)