Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

W poszukiwaniu terminologii językoznawczej: system w czasach symbolu czy symbol na potrzeby systemu?

Przemysław Łozowski

Abstrakt

Zakładamy, że terminologia naukowa powinna odzwierciedlać „ducha czasu”, tj. panującą aurę intelektualną. Tę obecną określamy jako postmodernistyczną i identyfikujemy z poszukiwaniami subiektywności osadzonych w i motywowanych przez kontekst doświadczeniowy człowieka. Stwierdzamy, że terminologia autonomicznych koncepcji języka rozmija się z obecnym „duchem czasu”, a terminologia propozycji integracyjnych nie jest dostatecznie konsekwentna i przejrzysta.

 

Bibliografia

Akmajian, Adrian, Richard A. Demers, Ann K. Farmer, Robert M. Harnish ([2001] 2010) An Linguistics. Introduction to Language and Communication. Cambridge, Mass.: MIT.

Fromkin, Victoria, Robert Rodman, Nina Hyams ([1998] 2010) An Introduction to Language, Boston: Wadsworth Publishing.

Furdal, Antoni ([1990] 2000) Językoznawstwo otwarte. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grzegorczykowa, Renata (2007) Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.

Langacker, Roland W. (1987) Foundations of Cognitive Grammar, Part 1: Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, Roland W. (2008) Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Łozowski, Przemysław (2006) „Podobieństwo jako przejaw niedowolności (niearbitralności) znaku językowego”. [W:] Henryk Kardela, Zbysław

Muszyński, Maciej Rajewski (red.) Podobieństwo. RRR Kognitywistyka 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 131-142.

Łozowski, Przemysław (2008) „Od dziecka do człowieka, czyli ‘być mężczyzną’ w słownikach”. [W:] Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska (red.) Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 428-435.

Łozowski, Przemysław (2011) „Tradycja jako panchronia, czyli w poszukiwaniu ciągłości kultury”, [W:] Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.) Tradycja dla współczesności, t. 4. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 113-123.

Łuczyński, Edward, Jolanta Maćkiewicz ([2001] 2006) Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Mairal, Ricardo, Juana Gil (2006) “A First Look at Universals.“ [W:] Linguistic Universals, (red.) Ricardo Mairal, Juana Gil. Cambridge: Cambridge University Press; 1-45.

Milewski, Tadeusz ([1965] 2004) Językoznawstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saussure, de Ferdinand ([1961] 1991) Kurs językoznawstwa ogólnego [Cours de linguistique générale. Paris: Editions Payot & Rivages] (tłum.) Krystyna Kasprzyk. Warszawa: PWN.

Szacki, Jerzy (1984) „Słowo wstępne”. [W:] Jerzy Szacki (red.), Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Czytelnik; 5-13.

Yule, George ([1985] 2010) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.