Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Wina a niefortunność – o przeprosinach po polsku i japońsku

Arkadiusz Jabłoński

Abstrakt

Gatunki mowy mogą służyć odmiennym funkcjom pragmatycznym w rozmaitych środowiskach komunikacyjnych. Niekiedy funkcje te ujawniają zróżnicowania niezrozumiałe dla nierodzimych użytkowników języka i kultury. Stwierdzenie to pozostaje w szczególny sposób aktualne w komunikacji międzykulturowej, na granicy środowisk kulturowych. Niniejszy artykuł zawiera próbę schematycznej charakterystyki różnic między zastosowaniem gatunku mowy (procedury komunikacyjnej) przeprosin w polskim i japońskim środowisku komunikacyjnym. Postulaty badawcze weryfikowano na konkretnych przykładach aktywności komunikacyjnej w środowisku międzykulturowym.

 

Bibliografia

(XX, AJ) Własne archiwum poczty elektronicznej autora.

Brown, Roger, W. Gilman Albert (1960) “The Pronouns of Power and Solidarity.” [W:] Thomas, A. Sebeok (red.) Style and Language. Cambridge: MIT; 253-276 (przedruk W: Pier P. Giglioli (red.) Language and Social Context. (1972). Middlesex, Baltimore: Penguin; 252-281).

Goddard, Cliff, Anna Wierzbicka (2001) „Język, kultura i znaczenie: semantyka międzykulturowa”. [W:] Elżbieta Tabakowska (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. [Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Brussels]. (tłum.) Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. Kraków: TAiWPN Universitas; 175-202.

Hymes, Dell (1974) Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Łysakowski, Tomasz (2006) „Psychologia przepraszania”. [W:] Małgorzata Marcjanik (red.) Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków. Warszawa: Trio; 239-259.

Nakane, Chie (1970) Japanese Society. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Niyekawa, Agnes, M. (1991) Minimum Essential Politeness. Tokyo, New York: Kodansha International.

Schank, Roger C., Robert P. Abelson (1977) Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Sugito, Seiju (2004) „Kei’i hyōgen kōdō ni tsuite no kihan ishiki o mergutte (standardowa ocena zachowań dotyczących wyrażania szacunku)”. Taigū komyunikēshon 2; 66-80.

Umeda, Yoshiho J. (1997) Na styku kultury polskiej i japońskiej (niepublikowane notatki z odczytów).

Vauban, Maria, Michał Kurcewicz (1935) Podstawy życia towarzyskiego. Warszawa: Wyd. M. Arcta.