1,5% podatku dla Tertium - Organizacji Pożytku Publicznego

Tertium - Organizacja Pożytku Publicznego

Nasze Towarzystwo jest Organizacją Pożytku Publicznego, umieszczoną w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku od osób, które zdecydują się je w ten sposób wesprzeć  do czego gorąco Państwa zachęcamy. 

Towarzystwo Tertium prowadzi działalność upowszechniającą naukę – organizujemy konferencje, wydajemy książki i czasopisma. Większość tej działalności jest wykonywana społecznie przez członków Towarzystwa, dlatego potrzebujemy wsparcia. Towarzystwo utrzymuje swoją bieżącą działalność wyłącznie ze składek członków, z dotacji, które uda się uzyskać oraz właśnie z darowizn – w tym 1,5% podatku.

Z góry dziękujemy za cenną pomoc!

Działalność Tertium jako Organizacji Pożytku Publicznego

Informacje o Tertium jako Organizacji Pożytku Publicznego można znaleźć na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w Portalu Organizacji Pozarządowych, w rejestrze organizacji  pozarządowych na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Co to jest organizacja pożytku publicznego ?

Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) może być m.in. organizacja pozarządowa, jeśli: 

  • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
  • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
  • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
  • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
  • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
  • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości, także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości oraz przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jak przekazać 1,5% podatku na Tertium

Na wsparciu OPP nic się nie traci – po prostu pomniejsza się kwota podatku, jaką otrzymuje od podatnika urząd skarbowy.
Aby darować Tertium 1,5% podatku w danym roku, wystarczy do swojego zeznania podatkowego wpisać nasz numer KRS 0000151421 (szczegółowe, aktualne informacje można znaleźć tutaj: https://poradnik.ngo.pl/1-podatku-dla-opp).

Odpis a darowizna

Od uzyskanego w roku podatkowym dochodu odliczeniu podlega kwota dokonanych darowizn na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego. W ramach odliczenia od dochodu podatnik ma możliwość różnicować cele dokonywanych darowizn (cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, charytatywno-opiekuńcze, walka z pandemią COVID-19 itd.).
Odrębnie od powyższych odliczeń można przekazać 1,5% zapłaconego w roku podatkowym podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Kwota 1,5% nie wpływa na wcześniej wskazane darowizny. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę oraz 1,5% podatku. Można również przekazać wiele darowizn na rzecz wielu organizacji oraz skorzystać z przekazania 1% podatku.

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001