14-16
marca
2012

Język trzeciego tysiąclecia VII

Temat wiodący konferencji: Słowo w (kon)tekście Naszym celem jest integrowanie środowiska neofilologicznego w ramach dyskusji na temat teorii i praktyki komunikacji językowej w różnych kulturach i mediach, jak też metod nauczania języków w ścisłym zespoleniu z badaniami lingwistycznymi.

Temat wiodący:
Słowo w (kon)tekście

Przewodni motyw konferencji obejmował bardzo szerokie spektrum problemów związanych z użyciem słów, w myśl postulatu Wittgensteina (1953) „Nie szukajcie znaczenia, szukajcie użycia”, a w szczególności: konotacje znaczeniowe, znaczenia metaforyczne, metonimiczne i afektywne oraz zagadnienia dotyczące modyfikacji sensu wyrazu w kontekście poprzez rozszerzanie i zawężanie jego znaczenia.
Zaproponowaliśmy również dyskusję na temat szeroko pojętej relacji słowa i tekstu, relacji obejmującej zależność słowa i stylu, słowa i gatunku, zarówno w tekstach użytkowych, jak i literackich, a także na temat leksykalnych wykładników spójności składniowej, koherencji oraz leksykalnych badań korpusowych. 
W dziedzinie komunikacji międzykulturowej  tematy szczególnie warte uwagi to: skrypty kulturowe w ich różnych definicjach, stereotypy kulturowe, modele i postulaty kulturowe, słowa sztandarowe, słowa międzynarodowe i „bezkulturowe” oraz zapożyczenia semantyczne i ich funkcjonowanie w kontekście kultury rodzimej i docelowej.
W zakresie przekładoznawstwa skupiliśmy się na słowie w epoce Internetu i technologii informacyjnych, a w szczególności na jego usytuowaniu i roli w pamięciach tłumaczeniowych, bazach danych i korpusach, w tekstach multimodalnych (na scenie, w filmie), w dyskursie przekładoznawczym (słowo w krytyce i teorii przekładu, tłumaczone słowo narzędziem kolonializmu) oraz w socjologii przekładu (strategiczna wartość słów).

Goście

prof. dr hab. Mirosław Pawlak
prof. dr. hab. Elżbieta Tabakowska
prof. dr hab. Ryszard Tokarski
prof. dr hab. Bożena Witosz
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Organizatorzy

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium”:
dr Władysław Chłopicki – Przewodniczący
dr hab. Maria Piotrowska
dr Joanna Dybiec
dr Maria Jodłowiec
dr Grzegorz Szpila
dr Anna Tereszkiewicz

Miejsce konferencji