23-25
marca
2022

Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji. Language of the Third Millennium XII: From Language to Communication and Beyond

Celem dwunastej edycji konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” jest integracja międzynarodowego środowiska naukowego oraz debata nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznym wymiarem szeroko pojmowanej komunikacji: interpersonalnej, społecznej, międzyjęzykowej i międzykulturowej.

Organizatorzy konferencji kładą główny nacisk na interdyscyplinarność komunikologii, w szczególności na związki języka z innymi dziedzinami życia i nauki. Wielowymiarowość komunikacji, werbalnej, niewerbalnej, parawerbalnej, multimodalnej, czy wizualnej, stanowi przyczynek do dyskusji nad rolą, funkcją i formą języka we współczesnym świecie.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do językoznawców, komunikologów, tłumaczy, neofilologów i innych badaczy z dziedzin pokrewnych, w tym doktorantów. Konferencja otwarta jest także dla praktyków, pragnących wspólnie pochylić się nad zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej czy dydaktyki języków obcych.

Konferencja ma służyć prezentacji osiągnięć naukowych, upowszechnieniu wyników badań oraz dyskusji, stanowiąc pomost pomiędzy teorią a praktyką, a to dzięki zaplanowanym warsztatom kierowanym do studentów:.

1/ Tłumacz dla integracji społecznej – warsztaty języka migowego (lub audiodeskrypcji)
2/ O sukcesie w komunikacji: jak mówić, aby nas słuchano i rozumiano.

Językami konferencji będą polski i angielski.

 

Referaty, terminy i wymagania do publikacji

Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej.

W przypadku wygłaszania referatu po polsku – prosimy o przygotowanie dłuższego streszczenia w języku angielskim – można też przygotować prezentacje w jezyku angielskim..

Termin zgłoszenia abstraktów  wystąpień (w języku polskim i angielskim): 31 grudnia 2021 (zgłoszenia elektroniczne)

Termin akceptacji zgłoszeń: 15 stycznia 2022
Termin dokonania wpłaty: 15 lutego 2022
Termin złożenia tekstów do druku w Półroczniku Językoznawczym Tertium (rocznik 2022): 30 kwietnia 2022

Wygłoszone na konferencji referaty oraz komunikaty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów będą stanowić specjalne wydania Półrocznika Językoznawczego Tertium (www.journal.tertium.edu.pl) – czasopismo jest obecnie punktowane (20 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Preferujemy publikacje anglojęzyczne, ale można także zgłaszać teksty w języku polskim.

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji w drugim naszym czasopiśmie The European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org – również czasopismo punktowane (20 pkt), znajdujące się w bazie Scopus).

Jeśli liczba zgłoszonych artykułów będzie wystarczająca, planujemy także wydanie polskojęzycznego tomu pokonferencyjnego (Wydawnictwo Tertium znajduje się na liście MENiS wśrod wydawnictw kategorii I- 100-punktowych).

Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na stronach naszych czasopism, a także na naszej stronie internetowej (w przypadku tomu pokonferencyjnego).

Kontakt z organizatorami: tertium2016@gmail.com

Aktualne informacje

Dotychczas potwierdzili udział goście konferencji: 

prof. Marija Todorova (The Hong Kong Polytechnic University)

prof. Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski)

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania referatów poprzez formularz zgłoszeniowy. 

 

Miejsce konferencji

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi:

  • Pełna: 600 zł
  • Obniżona dla członków Towarzystwa Tertium: 500 zł  (zawiera składki za rok 2021 i 2022 w wysokości 80 zł rocznie) (jeśli ktoś opłacił składkę za rok 2021 już wcześniej, wtedy opłatę należy pomniejszyć o 80 zł – prosimy sprawdzić stan swoich składek i wyrównać zaległości) 
  • Obniżona dla osób chcących wstąpić do Towarzystwa w roku 2022: 420 zł (zawiera składkę za rok 2022)
  • Obniżona dla doktorantów 420 zł (zawiera składkę za rok 2022)

Wpłaty prosimy dokonać na następujące konto z dopiskiem „Opłata konferencyjna JTT12″:

Krakowskie Towarzystwo Tertium,
Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Kraków, ul. Dunajewskiego 7
Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje natomiast kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w czasie konferencji. Prosimy rezerwować miejsca noclegowe we własnym zakresie.

Organizatorzy

Konferencję organizuje:

Krakowskie Towarzystwo Tertium we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Komitet Organizacyjny:

  • Dr hab. Władysław Chłopicki, UJ – Przewodniczący
  • Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, KUL
  • Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, UP Kraków
  • Dr Ewa Konefał, UG
  • Dr Anna Stwora, UŚ

Sponsorzy konferencji

Urząd Miasta Krakowa – Nauka przyszłością Krakowa

https://business.krakow.pl/