The European Journal of Humour Research

Zasady publikacji

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje czytelnikom nieograniczony i natychmiastowy dostęp do publikowanych treści badań naukowych wspierając w ten sposób globalny obieg informacji naukowej.

Prawa autorskie

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).  Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.

Zasady etyki wydawniczej

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym EJHR stosuje ogólne zasady etyczne obowiązujące w naukach humanistycznych i społecznych, tzn zasady rzetelności naukowej, fair play,  zasady poufności, unikania konfliktu interesów, naruszania praw autorskich  i publikowania treści obraźliwych czy nieprawdziwych.

EJHR monitoruje przestrzeganie zasad przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi.

EJHR przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych.

EJHR dochowuje standardów edytorskich.

Szczegółowe zasady są dostępne na stronie czasopisma w języku angielskim.

Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe oraz adresy mailowe użyte w trakcie rejestracji użytkowników tej witryny będą wykorzystane wyłącznie dla celów określonych przez redakcję niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane osobom trzecim w żadnych innych celach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez użytkowników danych osobowych (obowiązek informacyjny):

Administratorem danych osobowych użytkowników strony tertium.edu.pl and www.europeanjournalofhumour.org jest Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej Tertium z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Łobzowska 12, 31-140 Kraków. Informacji na temat danych osobowych udziela administrator danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tertium.edu.pl.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w treści zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym użytkownik ma  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z przetwarzaniem danych użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

kontakt
prof. dr hab. Dorota Brzozowska, Krakowskie Towarzystwo Tertium, al. Mickiewicza 9A
31-120 Kraków
E-mail: ejhr@europeanjournalofhumour.org
ISSN: 2307-700X

https://doi.org/10.7592/EJHR