Cele Towarzystwa

„Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej” (Statut Towarzystwa, §6).

Komunikacja językowa i przekład

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do łacińskiej maksymy tertium non datur (trzeciej możliwości nie ma). Jednak zajmując się komunikacją językową uważamy akurat inaczej, a mianowicie tertium datur, gdyż jak sądzimy nie ma idealnego tekstu, bezbłędnego tłumaczenia – stąd też „Tertium”. Z drugiej strony jednak, zadaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji językowej jest podjęcie takich wysiłków w zakresie teorii i praktyki, aby teksty i tłumaczenia były pisane językiem coraz bardziej poprawnym, precyzyjnym i giętkim, zdolnym wyrazić zmieniającą się rzeczywistość pozajęzykową. Bo przecież w zjednoczonej Europie, w Tertium Millenium, komunikacja między ludźmi i narodami ma zadanie kluczowe.

Działalność statutowa

Taka sytuacja wymaga podjęcia konkretnej działalności badawczej i szkoleniowej w dziedzinie komunikacji językowej, a zwłaszcza przekładu. W związku z tym Towarzystwo postawiło sobie za zadanie:
– finansowanie badań naukowych
– udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych
– finansowanie i organizację pobytów naukowych w kraju i zagranicą
– finansowanie i organizację konferencji, sympozjów, zjazdów,kursów, szkół letnich
– finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych
– pomoc w finansowaniu prac naukowo badawczych

Dołącz doTertium

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001