Rozdział I - Postanowienia ogólne

1

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, mogące także używać nazwy w języku angielskim „Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20, poz. 104, zm.Dz.U. z 1990 r. Nr 14, poz.86)

2

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

5

  1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
  2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - Cel i zasady działania

6

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o języku i komunikacji językowej poprzez działalność:

a) dydaktyczną,
b) szkoleniową,
c) badawczą prowadzoną na rzecz całego społeczeństwa, a w szczególności środowiska akademickiego.

7

1. Swoje cele statutowe, wymienione w pkt 6 Statutu, Stowarzyszenie realizuje w oparciu o działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1) finansowanie badań naukowych oraz prac naukowo badawczych (PKD 73.20.D);
2) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych (PKD 85.32.C);
3) finansowanie i organizację konferencji, zjazdów i sympozjów (PKD 74.87.A);
4) gromadzenie i udostępnianie publikacji z zakresu językoznawstwa (PKD 92.51.B).

3. W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Stowarzyszenie będzie prowadzić taką działalność wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

8

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873). Forma odpłatna działalności obejmuje czynności wymienione w pkt 7 ust 2 podpunkcie 3 Statutu, tzn.:
– finansowanie i organizację konferencji, zjazdów i sympozjów (PKD 74.87.A).
W ramach działalności pożytku publicznego, pozostałe formy tej działalności wymienione w pkt 7 są nieodpłatne.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. Wynagrodzenie Stowarzyszenia za prowadzoną działalność statutową jak również, wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać limitów wskazanych przez przepisy prawa.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź samodzielnie oraz w formie udziału w spółkach krajowych, spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, w spółkach zagranicznych, a także przez przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych.

10

1. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik do niniejszego Statutu.
2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia prowadzona jest wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.

 
 

Rozdział III - Członkowie stowarzyszenia

 

11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

 

12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, a także nadawanie godności członka honorowego należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

 

13

Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez biernego ani czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający, będący osobą prawną, uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.

 

14

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
b) stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

 

15

Przynależność członka Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia, poprzez oświadczenie pisemne przedłożone Zarządowi
b) skreślenia z listy członków
c) usunięcia ze Stowarzyszenia

Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie opłaca składek dłużej niż przez 2 lata. Skreślenie z listy członków następuje również w razie dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia oraz śmierci członka.

Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek rażąco naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia albo działał na szkodę Stowarzyszenia. Od tej uchwały przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały. Uchwała Zebrania Ogólnego podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV - Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia - Zebranie Ogólne

16

Władzami Stowarzyszenia są:
Zebranie Ogólne
Zarząd
Komisja Rewizyjna

17

Zebranie Ogólne

Zebranie Ogólne członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
Zebranie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

18

1. Zwyczajne Zebranie Ogólne winno odbyć się w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, w celu m.in. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz oceny działalności Stowarzyszenia.
2. Porządek Zebrania ustala Zarząd.

19

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
W dwóch ostatnich przypadkach Zarząd winien zwołać Zebranie w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia wniosku.

20

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
uchwalanie planów działania i planu finansowego Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia i udzielenia absolutorium Zarządowi,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenia,
zmiana statutu Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach usunięcia ze Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwał w sprawach zbywania nieruchomości Stowarzyszenia
powoływanie Rady Naukowej.

21

W Zebraniu Ogólnym mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Zebrania Zarząd zawiadomi listownie bądź pocztą elektroniczną na 14 dni przez zebraniem.
Zebranie Ogólne jest władne podejmować wiążące uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Zebranie Ogólne zwołane w II-gim terminie władne jest podejmować wiążące uchwały, bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

22

Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Zebranie Ogólne zadecyduje o głosowaniu tajnym.
Z obrad Zebrania Ogólnego sporządzany jest protokół.

Rozdział IV - Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia - Zarząd

23 

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-6 osób wybieranych przez Zebranie Ogólne spośród członków Stowarzyszenia.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Do kompetencji Zarządu należy:
a/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b/ opracowanie programów działalności i planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
c/ realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego,
d/ podejmowanie decyzji w sprawie majątku Stowarzyszenia,
e/ zwoływanie Zebranie Ogólnego,
f/ przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia lub usunięcia z listy członków,
g/ nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań oraz przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,
h/ powoływanie organów opiniodawczo-doradczych, z wyjątkiem Rady Naukowej, którą powołuje Zebranie Ogólne,
i/ powoływanie członków Rady Naukowej,
j/ gromadzenie środków finansowych,
k/ prowadzenie działalności gospodarczej,
l/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych podmiotów gospodarczych,

Zarząd ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

24

Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większości głosów przy obecności połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział IV - Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna

25

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród członków Stowarzyszenia na okres 4 lat.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą
a) być członkami Zarządu i pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz innego rodzaju podległości (np. z tytułu zatrudnienia)
b) być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dn. 3 marca 2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b/ kontrola opłacania składek,
c/ składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
d/ przedstawianie Zarządowi na Zebraniu Ogólnym uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

26

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego

 

Rozdział V - Rada Naukowa

27

Zebranie Ogólne Stowarzyszenia może powołać Radę Naukową. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym Stowarzyszenia i ma prawo wyrażania opinii co do działalności Zarządu. Rada Naukowa opiniuje plany Stowarzyszenia, zwłaszcza jego projekty wydawnicze, także na prośbę Zarządu.

Rada Naukowa realizuje funkcje wymienione w punkcie 1. indywidualnymi głosami swych członków przekazywanymi na ręce Zarządu w formie pisemnej i nie odbywa regularnych posiedzeń.

W skład Rady Naukowej wchodzą samodzielni pracownicy wyższych uczelni, którzy mogą, ale nie muszą być członkami Stowarzyszenia.

O składzie personalnym Rady decyduje Zarząd. Członków Rady powołuje się na czas nieokreślony.

Chęć rezygnacji z członkostwa w Radzie Naukowej członkowie Rady zgłaszają na ręce Zarządu.

Rozdział VI - Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

28

Na majątek i inne środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
a/ składki członkowskie
b/ wpływy ze zbiórek
c/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy i subwencje z Polski, jak i z zagranicy,
d/ wpływy z działalności gospodarczej,
e/ przychody związane z oprocentowaniem kont,
f/ przychody związane z posiadaniem nieruchomości i innych środków trwałych,
g/ inne wpływy i dochody.

Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w trakcie działalności Stowarzyszenia.

29

Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

30

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają 2 członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący.

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

31

Zmianę statutu uchwala Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu.

32

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu.

W uchwale o likwidacji Stowarzyszenia Zebranie Ogólne określa cele, na które przeznaczony zostanie majątek pozostały po likwidacji – większością 2/3 głosów, a w II-gim terminie bez względu na ilość uczestników – większością głosów.

Załącznik - zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia

22.11.Z Wydawanie książek


22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych


22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana


74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi


80.42.A Nauka języków obcych


80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dołącz doTertium

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001