Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego numeru: 30 kwietnia 2024

kontakt
dr hab. prof. UJ Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
E-mail: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844

https://doi.org/10.7592/Tertium

Procedura recenzji

Półrocznik Językoznawczy Tertium, ściśle egzekwuje zasady podwójnej poufnej, anonimowej recenzji zgłaszanych do publikacji artykułów. Każdy przesłany artykuł jest najpierw oceniany przez jednego z Redaktorów. Jeśli nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, zostaje przypisany do odpowiedniego Redaktora Działu, który przydziela go dwóm recenzentom współpracujących z czasopismem – mogą to być członkowie Rady Naukowej. albo inni recenzenci będący ekspertami w specjalistycznej dziedzinie, której dotyczy artykuł. W każdym z tych przypadków przestrzegana jest polityka niezależności recenzentów od autorów, w szczególności autorzy i recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej instytucji.

Zazwyczaj recenzenci mają 3-4 tygodnie na recenzję artykułu, po czym autorzy są proszeni o poprawę artykułów zgodnie z zaleceniami recenzentów oraz redaktora działu w uzgodnionym terminie, zwykle nie więcej niż 4-8 tygodni. Po poprawieniu artykułów i zaakceptowaniu ich przez redaktora działu, są one wysyłane do redaktorów czasopisma, którzy kierują je do redakcji do jednego z asystentów redakcji. Sprawdzają oni artykuły pod względem zgodności z wymogami formalnymi czasopisma, w tym zgodność z obowiązkowym szablonem i stylem bibliograficznym.

Po zakończeniu prac redaktorzy przypisują artykuł do konkretnego numeru czasopisma. Przed ostateczną publikacją autorzy w porozumieniu z redaktorami dokonuja aktualizacji swoich danych i biogramu, który pojawi się na stronie, tytułów, streszczeń i bibliografii. Autorzy mają prawo wglądu do artykułu przed ostateczną publikacją i zgłoszenia poprawek.

Recenzenci oceniają każdy artykuł według skali:

Przyjąć do publikacji
Przyjąć do publikacji po niewielkich zmianach
Przyjąć do publikacji pod warunkiem istotnych korekt
Poprawić i złożyć ponownie do recenzji
Odrzucić i zachęcić do złożenia do innego czasopisma
Odrzucić

Przy recenzji oceniają artykuł kierując się kryteriami, oryginalności i istotności badań, przejrzystości, poprawności metodologicznej, jakości wniosków, jakości warsztatu bibliograficznego oraz poprawności językowej.

Recenzenci otrzymują do wykonania recenzji specjalny szablon.

W pierwszych latach funkcjonowania czasopisma Redakcja powołała i współpracowała z Radą Recenzentów. Obecnie lista recenzentów jest publikowana corocznie za rok poprzedni.

Lista recenzentów za rok 2020

Wymagania bibliograficzne:

Autor, Imię (rok wydania) Tytuł książki małymi literami: Pierwsza duża litera w podtytule. * Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Autor, Imię A. (rok) Capital Content Words in the Title in English. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Autor1, Imię1, Imię2 Autor2 (rok) „Tytuł artykułu w czasopiśmie. Title of Article in a Periodical”. Nazwa czasopisma, numer tomu (numer wydania); 24-56. http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy.

Autor1, Imię1, Imię2 Autor2, Imię3 Author3 (rok) „Tytuł artykułu. Title of Article”. Nazwa czasopisma internetowego, numer tomu (numer wydania) [pobrane z http://www.someaddress.com/full/url/. Data ostatniego dostępu: dzień. miesiąc. rok. np. 01.02.2016].

Autor, Imię (rok) „Tytuł rozdziału w monografii lub artykułu w książce”. [W:] Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki. Miejsce: Wydawca; 10-20.

 

Na przykład:

Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Passeron, Monique de Saint Martin ([1980] 1994) Academic Discourse. Stanford: Stanford University Press.

Chruszczewski, Piotr P. (2011) Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Clark, Herbert (1996) Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Чак, Євгенії [Czak, Ewgenij] (1997) Чи правильно ми говоримо. Київ: Освіта.

Dobrzyńska, Teresa ([1971] 2004) „O delimitacji tekstu literackiego”. [W:] [Pamiętnik Literacki LXII; 115-127.

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (red.) (2004) Tekstologia. Vol. II.  Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 47-54.

Durkheim, Émile ([1901] 2000) Zasady metody socjologicznej. [Les règles de la méthode sociologique. Paris: Alcan] (tłum.) Jerzy Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Duszak, Anna (1998) Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Eggins, Suzanne, James R. Martin (1997) „Genres and Registers of Discourse”. [W:] Teun A. van Dijk (red.) Discourse as Structure and Process. London: Sage Publications; 230-256.

Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Foucault, Michel ([1969] 1972) The Archaeology of Knowledge. [L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard] (tłum.) A. M. Sheridan Smith. London: Tavistock Publications.

Jennings, George, David Brown, Andrew C. Sparkes (2010) ‘It can be a religion if you want’: Wing Chun Kung Fu as a secular religion.” Ethnography. 11(4); 533-557. DOI: 10.1177/1466138110372588

Keating, Elizabeth, Joel Sherzer (2003) „Ethnography of Speaking.” [W:] William J. Frawley (red.) International Encyclopedia of Linguistics. Vol. 2. Oxford, New York: Oxford University Press; 1-3.

Lawson, Thomas E., Robert N. McCauley (2002) „The Cognitive Representation of Religious Ritual Form: A Theory of Participants’ Competence with Religious Ritual Systems.” [W:] Ilkka Pyysiäinen, Veikko Anttonen (red.) Current Approaches in the Cognitive Science of Religion. London, New York: Continuum; 153-176.

ORF- Русанівський, Віталій М., Олександр О. Тараненко, Сергій І. Головащук, Марія М. Пещак (ред.) (1994) Орфографічний словник української мови, Київ: Наукова думка.

Славутич, Яр [Sławutycz, Jar] (1996) „У яких словах писати Ґ”. Мовознавство, 1; 63-64.

Skrzyńska, Maria, Sergiusz Czerni (red.) ([1986] 1990) Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Wieczorek, Diana (1999) „Новационные процессы в современном украинском языке”. Slavia orientalis, 3; 435-441.

kontakt

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844